D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pekry Lőrincz
B e s o r o l á s i   c í m : Pekry Lőrincz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 29. sz. (1884. júl. 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pekry Lőrinc (1656?-1709)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17-18. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pekry Lőrincz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pekry Lőrinc, gróf (? - Homonna, 1709. márc. 6.): kuruc tábornagy. Erdélyi főrangú család sarja. Katonai pályáját Apafi fejedelem seregében kezdte 1667-ben. Thökölyvel való rokonsága és kapcsolatai miatt hűtlenségi pert indítottak ellene. 1686-ban az ogy. jószágvesztésre ítélte, s 3 havi fogságot szenvedett. 1689-ben Mo.-ra jött, katolizált és I. Lipót hűségére állt. Részt vett a török elleni háborúban 1690-ben kapornaki főkapitány, kir. tanácsos és báró, 1692-ben gróf, 1693-ban generális lett. 1696-ban a császár visszaadta elkobzott erdélyi birtokait, 1694-ben Szörény vm., majd 1695-ben Alsó-Fehér vm. főispánja, 1699-től Udvarhelyszék főkapitánya s e méltóságában a bécsi udvar szempontjainak kíméletlen érvényesítője. 1703. dec.-ben a kurucok fogságába esett s Rákóczi hűségére állt. Nagy része volt Rákóczi erdélyi fejedelemmé választásában. 1704-ben generális strázsamester, 1705. jún. 8-án altábornagy, 1707-ben tábornagy, szenátor. 1704-ben, majd 1705. okt: től 1707 végéig az erdélyi hadak főparancsnoka. Rabutin támadását nem tudta kivédeni, sőt a kuruc vezetés egységét bomlasztó állandó intrikáival, kapkodó hadműveleteivel még meg is könnyítette a császáriak dolgát. Erdély elvesztése után Rákóczi fölmentette, sőt vizsgálatot indíttatott ellene. Többé vezető beosztást nem kapott. Leveleiből (1704 - 05) Lampért Géza közölt (Történelmi tár, 1899). Felesége Petrőczi Kata Szidónia. - Irod. Rácz Imre: Gr. P. L. (Debrecen, 1929.) (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái : Pekry Lőrinc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x968 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes