D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar választások angol szemmel nézve
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar választások angol szemmel nézve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 27. sz. (1884. júl. 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : értekezlet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képviselőválasztás Magyarországon - egy angol lap rajza 1. Kijelölő értekezlet - 2. Választásra menő szavazók - 3. Korteskedés - 4. Összeveszett pártfelek - 5. Körmenet a megválasztott képviselővel - 6. Egy választó otthon, a szavazás után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Azért találtuk alkalomszerűnek ezúttal képben is bemutatni, minőknek képzeli az angol a magyar választásokat. A kép egy illusztrált angol lapból van véve s nem tagadhatni, hogy rajzolója láthatott magyar embert, sőt tán magyar választást is, ha nem is épen természetben, legalább - lerajzolva s így aztán emlékezetből rajzolta le a magáét. (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 27. sz. (1884. júl. 6.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képviselőválasztási mozgalmak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1848-ki nemzetgyűlés megnyitása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1644x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes