D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_05_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A keleti villámvonat kocsijai
B e s o r o l á s i   c í m : Keleti villámvonat kocsijai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 25. sz. (1884. jún. 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasúti kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étkező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ebédlő-kocsi külseje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az amerikaiak sok más dolog között föltalálták a kényelmes utazás mesterségét is. Mindenki, ki az oczeánon túl levő nagy köztársaságban megfordult s arról csak egy czikket sedéssel beszélt az ottani közlekedési eszközökről és soha sem mulasztotta el a mi ketreczekre szaggatott vasúti kocsiainkkal szembeállítani a hires Pullmann-kocsikat, melyekben az amerikai öt rövid nap alatt a lehető nagy kényelemben teheti meg a nagy utat New-Yorkból San-Franciskóig, oly módon, hogy a vasúton ebédelhet, hálhat, társas mulatságokban részesülhet, sőt olykor-olykor még isteni tiszteletet is hallgathat s vasúton nyomtatott újságokat is olvashat. Még híresebbek voltak a Missisippin s Hudsonon járó nagy gőzhajók, melyek valóságos első rangú fogadók helyét töltötték be, hol az ember nagyon könnyen elfeledhette, hogy vadon vidéken és zárt helyen utazik ... Képeink e vonat egész alakját kivül, a szalon külső és belső részét s egy éttermet mutatnak be s igy eléggé tiszta fogalmat nyújtanak e kényelmes közlekedési eszközről, mely, reméljük, rövid idő múlva hazánkban sem lesz többé idegen." (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 25. sz. (1884. jún. 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Táviratozás egy vasúti vonat kupéjából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1647x494 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes