D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angolok győzelme Ozman Digna fölött
B e s o r o l á s i   c í m : Angolok győzelme Ozman Digna fölött
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 12. sz. (1884. már. 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szudáni négerek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadszíntér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szudán
G e o N a m e s I d : 366755
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szudáni háboruból - Ozman Digna csapatainak veresége El-Tebnél, február 29-ikén
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szudáni hadjáratban jelentékeny fordulópontot alkot az El-Teb mellett február 29-én kivívott győzelem, hol Graham tábornok, mintegy 4000 főnyi seregével Ozmán Digna csaknem 10,000 főnyi hadseregét annyira megverte, bogy az arabok közül mintegy 2000 maradt halva. A csata, mely Baker pasa február 4-iki ismert s lapunkban is közlött szerencsétlen csatájának színhelye mellett, sőt részben ugyanott folyt le, az angolok tagadhatatlan győzelme mellett nem volt megszégyenítő a máhdi hadseregére sem, mert az összes tudósítások egyértelmüleg megegyeznek abban, hogy Ozmán Digna emberei hősiesen, sőt valóságos elkeseredéssel harczoltak s a győzelmet az angolok csak is jóval kiválóbb fegyvereiknek és tökéletesebb hadi tudományuknak köszönhették. Ha Graham hadseregének zöme nem angolokból és európaiakból állott volna, valószínű, hogy ő is arra a sorsra jut, mint Baker. (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 12. sz. (1884. már. 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szudáni harcztérről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona : Oszmán Digna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2437x803 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes