D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarczimeresem02fej_0087.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Básznai-család birodalmi czímere 1434
B e s o r o l á s i   c í m : Básznai-család birodalmi czímere 1434
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar czímeres emlékek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar czímeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica
S z e r z ő : közreadó Fejérpataky László
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1901-1926
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1434
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XV. (XL.) A Básznai-család birodalmi czímere 1434.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A czímeres levél szövege eltérő a magyarországi formától. A kitüntetett testvéreket megszólítja: "Kedvelt híveink". A czímert a szövegben leírja és ez a leírás az oklevél közepére festett képpel teljesen megegyezik. A képnek e helyzete következtében a pajzs hajlása is jobbra, az uralkodó neve felé történik. Az oklevél befejező formulái csaknem szószerint egyeznek az öt évvel azelőtt kiadott Kölkedi-féle armális szövegével (l. e füzet XI. sz. oklevelét). Szóval e formulák mindenben a birodalmi kanczellária gyakorlatát tükrözik vissza abban azonban eltér a szöveg a Kölkedi-félétől, hogy ez nem adja a czímerkép magyarázatát. A birodalmi czímert kapó testvérek családjáról semmit sem tudunk, még azt sem, hogy nevöket honnét vették. Bászna van Erdélyben és van Zalamegyében a zalavári apátsághoz tartozó birtokok közt. Valószínűbb, hogy a családi név az előbbitől ered. A kitüntetettek érdemeiről az oklevél bővebb felvilágosítást nem ád. Hogy magyarországiak voltak, kétségtelen a szöveg azon többszörös hivatkozásából, mikor a birodalomnak tett szolgálatokon kivűl a magyar szent korona iránt szerzett érdemeiket magasztalja. Az oklevél keltezési helye arra mutat, hogy az uralkodó kiséretében voltak, mikor Zsigmond a római császárkoronázásról a bázeli zsinatra ment. Ez az ünnepélyes alkalom, ép úgy mint a konstanczi zsinat, sok hasonló kitüntetésnek volt okozója. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Karcsai- és Gencsi-családok czímere 1434
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar czímeres emlékek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1551x1900 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn