D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : O'Donovan Ödön, a "Daily News" szudáni tudósítója.
B e s o r o l á s i   c í m : O'Donovan Ödön, a "Daily News" szudáni tudósítója.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 49. sz. (1883. deczember 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Hírek, hírszolgáltatás
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : O'Donovan, Edmund (1844-1883)
V I A F I d : 52056135
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudósító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : áldozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : O'Donovan Ödön, a "Daily News" szudáni tudósítója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az obeidi katasztrófa egy másik kiváló áldozata lehet 0'Donorán Ödön, ki e hadjáratban mint a "Daily News" tudósítója vett részt. Tehetséges, vakmerő fiatal ember, kinek előbbi regényes szerepléséről Közép-Ázsiában nemrég Vámbéry a földrajzi társaság ülésén tartott előadást. Apja irlandi egyetemi tanár volt s fiát kitűnő nevelésben részesítette. O'Donovan 1876-ban lett hirlapiró s azóta csaknem folytonosan nevezetes missziókban vett részt. Az orosz-török háború alatt a török hadsereget Kis-Ázsiába és Örményországba kisérte. Ezután Spanyolországban volt a karlisták polgári háborújában, majd 1879-ben Közép-Ázsia nomád népeit s különösen a turkománokat látogatta meg, kik annyira megszerették, hogy vezérnek akarták választani. E hires útjáról irta két kötetes művét : "The Merv-Oasis", mely tudományos szempontból is feltűnést keltett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. deczember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szudáni lázadás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 513x641 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna