D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kir. József-műegyetem uj palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Kir. József-műegyetem uj palotája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 48. sz. (1883. deczember 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőfokú oktatási intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kir. József-műegyetem uj palotája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már az épület tervének megállapításánál gondoskodva volt róla, hogy azok a termek, melyekben az előadások tartatnak, s a hol mikroszkópiai vagy más finomabb munkálatok teljesíttetnek, az utczai zajnak és mozgásnak kevésbbé kitett helyen, a rajztermek a napnak kevésbbé kitett éjszaki részen helyeztessenek el. És valóban nincs is a muzeum-körutra néző egész fronton több tanterem kettőnél. Valamennyi az épület belsejében van elhelyezve.
A főépület földszintjén és alagsorának egy részében a gépészmérnöki szakosztály van elhelyezve, mint a mely nehéz gépjeivel másutt nem is lett volna czélszerüen elhelyezhető.
A második emelet a mérnököké.
A főépület második, dél felé fekvő udvarán áll egy kis földszintes épület 9 helyiséggel, a mely az állatgyógyintézetből hagyatott fenn és kellően átalakítva, most az állattani szertár és gyűjtemény van benne elhelyezve.
Egészen külön, az Eszterházy-utczára néző épületben van elhelyezve a két fizikai és a két chemiai szertár. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. deczember 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi : Kisfaludi Lipthay Sándor, a kir. József-műegyetem rektora
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1630x1073 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna