D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hartstein Margit máglyára hurczoltatása 1555-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Hartstein Margit máglyára hurczoltatása 1555-ben
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Ouderaa
U t ó n é v : Pierre Jean van der
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1915
V I A F I d : 22912662
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 48. sz. (1883. deczember 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyilkosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tettes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : letartóztatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halálbüntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kivégzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Antwerpen
G e o N a m e s I d : 2803138
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1555
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hartstein Margit máglyára hurczoltatása 1555-ben.
1555. február 12.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E megragadó rajzhoz, mely Van der Ouderaa belga festő nagy történeti képe után készült, egy a tizenhatodik század közepe táján Antwerpenben történt esemény szolgáltatott tárgyat. Ez időben Abanzo nevű spanyol orvos tartózkodott ott, kit egy nap meggyilkolva találtak ágyán. A bűntett elkövetőjéül Hartstein Margit nevű csodaszép bécsi nőt tartóztattak le azonnal, ki Abanzót, mint csábitóját, boszuból gyilkolta meg. A pör kiderítette a szép nő bűnösségét, minek következtében akkori szokások szerint máglya általi halálra ítélték, s 1555 február 12dikén ki is végezték. Az ut, melyen a máglyára megy, s különösen az a pillanat, midőn egy kereszt előtt utolsó imára összeroskad, szolgált forrásul a művésznek festményéhez.
Jobbfelől az előtérben a főalak, az elitélt térdel gyóntató-atyja mellett s fájó, esdeklő tekintetet vet hóhérára, ki megkötözve tartja, mig a fegyveres kiséret, a bírák és polgárok hosszú menetben haladnak át egy boltíves kapun, elől a liére-i őrgróffal. Ügyesen vannak az egyes alakok csoportosítva, s arczkifejezése mindegyiknek a legnagyobb mértékben jellegzetes. Legtöbb érdeket természetesen Hartstein Margit kelt, ki, a bakóval együtt, igazán remekül van feltüntetve. De a mögöttük rözsekötegek közt térdelő hóhérlegény és a balfelől álló antwerpeni polgármester alakjai is méltán vonják magokra a figyelmet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. december 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jacques Callot: Katonai büntetések a harminczéves háború idején. Máglya : Jacques Callot metszeteiből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2615x1671 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna