D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_768_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cseng Marqius,
B e s o r o l á s i   c í m : Cseng Marqius,
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : khinai rendkívüli követ a londoni, párisi és szentpétervári udvarnál
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 43. sz. (1883. október 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zeng, Jize (1839-1890)
V I A F I d : 15572225
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cseng Marquis,
khinai rendkívüli követ a londoni, párisi és szentpétervári udvarnál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cseng Y-Yong marquis, khinai diplomata, szü. Honan tartományban 1839., megh. 1890 ápril 12. Khina egyik legrégibb családjának sarja, előde Cseng Cü Konfucius négy tanítványainak egyike és a Taheő klasszikus könyvnek szerzője vala. C. atyjával együtt részt vett a Taiping törzs ellen indított háborúban s előrelátásával nagy érdemeket szerzett, azonban szülőinek halála fölötti gyásza miatt sokáig távol maradt s közügyektől. De midőn Csunghan követ 1879. Livadiában az oroszokkal Kulcsa birtokát illetőleg oly szerződést kötött, melyet a khinai kormány el nem fogadhatott, őt küldték követül Oroszországba s neki csakugyan sikerült a Khinára nézve fontos Ili tartománynak visszaadását kieszközölni. Törekvéseiben ügyes titkára Macartney hathatósan támogatta. Azután londoni és párisi követté nevezték ki 1882-84. sokat alkudozott a francia kormánnyal Tongking birtoklása ügyében. 1885. visszahívták Párisból, s londoni és pétervári követnek küldték. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/cseng_y-yong.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Izvolszki, párisi orosz nagykövet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 869x997 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna