D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_768_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bécsi villamos kiállításról
B e s o r o l á s i   c í m : Bécsi villamos kiállításról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A rotunda egyik bejárata
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 42. sz. (1883. október 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bécsi villamos kiállításról. - A rotunda egyik bejárata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hughes az általa elnevezett nyomtató telegraf egy tökéletesített példányát állítja ki. Ez nem pontokat és vonalakat ír többé, mint a Morse-féle régi telegraf, hanem valóságos betűket.
Mindjárt mellette látjuk a Giuseppe Ravaglia ajtózáró villamos gombját, melynek egy ujabb színházban sem volna szabad hiányoznia. Egy nyomás erre a gombra elég, s valamennyi oldalajtó, melyek közönséges alkalmakkor be vannak zárva, egyszerre fölpattan, s tűz vagy más veszély idején kimenekülhet a közönség a szabadba.
Itt látjuk a sir William Thomson úgynevezett "syphon recorderjét". Ez oly készülék, melynek segélyével jól lehet táviratozni a tenger alatti kábelen is.
Egy egészen különös fajtájú telegrafot állított ki a Store Nordiske Telegraf Selskah, egy társulat, mely Kelet-Ázsiát köti össze telegrafice Európával. Készülékei segítségével szokás a khinai , nyelvű telegrammot odábbitani.
Itt találjuk kiállítva a különféle akkumulátorokat, melyeknek első feltalálója Planté, de a melyek Calo javításainak is sokat köszönhetnek. Oly készülékek ezek, melyek által a villamosságot fel lehet gyűjteni.
A sphygmophor, melynek itt több szép példányát látjuk, igen egyszerű készülék, mely arra szolgál, hogy a pulzus verésének gyorsasagát és erejét lerajzolhassuk.
Igen szépek a franczia multiplikáló telegrafok,minőket a franczia távirda-hivatal állított ki. Ezek (Carpentier rendszere szerint) egy ugyanazon telegrammot egyszerre hat példányban viszik tova.
Az elektrikus ércz-elválasztó készülék arra szolgál, hogy segítségével kinyerjük a különféle összetételű ásványokból az aranyat, ezüstöt vagy rezet, melyet máskülönben csak olvasztás által tudnánk megkapni.
A budapesti Ganz és társai czég sok mindenféle eszközökön, saját találmányú lámpákon és elektrodinamikus gépeken kívül egy egész színházat állított ki, elektrikus kivilágítással.
Az elektrodinamikus gépekből egész sorozatot látunk. Mindegyik a mozgatóerőt változtatja át elektromossággá.
itt. Ezen óriás mellett ott látjuk az igen kicsinyt, mely egy csokor gyöngyvirágjának a kelyhében csillog, alig erősebb fénynyel, mint a szt. János-bogár. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. október 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bécsi nemzetközi villamos kiállításról : A rotunda előtti tér villamos kivilágítása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A villamossági kiállítás Párisban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 936x1254 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna