D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Leányvásár Elzászban
B e s o r o l á s i   c í m : Leányvásár Elzászban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Maréchal
U t ó n é v : Charles-Laurent
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1801-1887
V I A F I d : 7457078
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 40. sz. (1883. október 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cseléd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parasztság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Elzász
G e o N a m e s I d : 3038033
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Leányvásár Elzászban. - Marechal festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ott állnak a csinos elzászi leánykák, a lehetőleg kicsípve magokat, fejőkön a nagy máslis szalaggal, mely itt külön népies divat, tarka, csillogó gombu fűzőkben, fejér harisnyásan, oda sorakoznak a sajátságos alakú házak fala mellé, egész utczasorban s várják a jövendő gazdát. Jönnek is a jó elzászi parasztok s olyan mustra-szemlét tartanak a leányok fölött, akár csak valami múzeumban. Az öreges gazduramék ki tudják választani a szemrevalóbbat egész szakértelemmel, de ügyelnek reá, hogy ne csak mutasson, hanem egészség, munkabírás dolgában se hagyjon fönn kívánni valót. És ha rendben vannak a leány jó erkölcsét, szorgalmatos és engedelmes voltát bizonyító iratok, melyekben ott ékeskedik a községi elöljáróság pecsétje: a bér nem olyan nagy dolog, hogy a miatt dugába kellene dűlni az alkunak.
A leányvásárok mai nap sem tartoznak a ritkaságok közé. Nálunk egyik hunyadmegyei havason még most is összegyűl a nép bizonyos napon s nem ritka eset, hogy ez alkalommal az addig idegenek valóságos házasságot kötnek. Még gyakoribb az olyan leányvásár, midőn cselédek gyűlnek össze, hogy közvetítők nélkül alkudhassanak gazdáikkal, a olyan jeleneteket, minőket a színpadon "Márthá"-ban és a "Kornevilli harangok" -ban, - az életben is gyakran láthatunk. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. október 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mártha, vagy: A richmondi vásár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1885x1279 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna