D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet főherczegnő keresztelése Laxenburgban
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet főherczegnő keresztelése Laxenburgban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 38. sz. (1883. szeptember 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet Mária (Ausztria: főhercegnő) (1883-1963)
V I A F I d : 8180095
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1883. szeptember 5.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Laxenburg
G e o N a m e s I d : 2772810
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet főherczegnő keresztelése Laxenburgban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Erzsébet Mária főhercegnő (Erzherzogin Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich), becenevén "Erzsi" (Laxenburg, 1883. szeptember 2. - Bécs, 1963. március 16.) osztrák főhercegnő, Rudolf osztrák-magyar koronaherceg, trónörökös és Stefánia belga királyi hercegnő leánya, Ferenc József császár, Erzsébet királyné valamint II. Lipót belga király és Mária Henrietta belga királyné unokája, az 1918-as I. Osztrák Köztársaság szociáldemokrata érzelmű "vörös főhercegnője". Férjezett nevei: első házasságában Elisabeth Marie Fürstin zu Windisch-Graetz, második férje után Elisabeth Marie Petznek. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Huszonegy ágyúlövés adá tudtul Ausztria és Magyarország népeinek, hogy a trónörökös pár első gyermeke, egy egészséges kis leány, szeptember hó 2-án, kevéssel reggeli 7 óra után megszületett. Az uralkodó családnál divó szokás szerint az újszülött megkereszteltetése már harmadnapra kitüzetett. A keresztelés tehát szeptember 5-ikén történt, a kastélynak külön e czélra berendezett termében. A kis főherczegnőt a belső termekből gazdagon diszitett gyaloghintón, fényes kísérettel szállították a keresztelő terembe. Midőn a menet, melyben a császári és királyi pár, Mária Henriette belga királyné, Rudolf trónörökös és Valéria főherczegnő is részt vettek, az előterembe érkezett, a gyaloghintó ajtaját föltárták s a csecsemőt az uralkodó első főudvarmestere, Hohenlohe herczeg vette át, ki ) aztán a következő szertartás alatt is tartá. Hohenlohe herczeg, karján a csecsemővel s követve az egész kísérettől, belépett a keresztelő terembe s az oltár felé tartott, mely előtt már akkor ott állt Bécs bibornok-érseke, Ganglbauer a nagy segédlettel. A keresztelő szertartás befejeztével rövid ima következett, mire az anyaszentegyház kötelékébe most már fölvett kis főherczegnő visszavitetett a belső termekbe, kisérettel ugyan, de a melyben az uralkodó ház tagjai nem vettek részt. Azok bevárták a Te Deumot, mire az uralkodópár átvette a szerencsekivánatokat s egy óráig cerclet tartott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet főherczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet főherczegnő (1899.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet főherczegnő 1888 nyarán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1658x1131 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna