D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A moszkvai koronázás
B e s o r o l á s i   c í m : Moszkvai koronázás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A czár a czárnő fejére teszi a koronát
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 25. sz. (1883. junius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mariâ Fedorovna (Oroszország: cárné) (1847-1928)
V I A F I d : 35259039
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : koronázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Moszkva
G e o N a m e s I d : 524901
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A moszkvai koronázás: A czár a czárnő fejére teszi a koronát.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Részletesen leírtuk már a czár megkoronáztatását ugyanazon szertartással ment végbe a czárnőé is, azzal a különbséggel, hogy nem közvetlenül önmaga tette fejére a koronát, s nem az érsekek kezeiből vette át a jelvényeket, hanem férje, a czár látta el azokkal, mintegy annak a jeléül, hogy uralkodói méltósága sem hivatalos jellegű és isten kegyelméből való mint a czáré, hanem egyenesen ennek személyétől veszi eredetét. A czárnő négy udvarhölgy segélyével igazította magára a férjétől átvett köpenyt, nyaklánczot és koronát. Épen ugy a fölkenetésnél is, mikor a czár költötte kardját, s ugy járult az érsek felhívására az ikonostasis (szentély) elé, csak a czár volt az, ki rálépett az ikonostasis ajtajától az oltárig terjedő aranybrokát szőnyegre, a czárnő szerényen visszamaradt a külső bibor-szőnyegen. Fölken etés után a kievi érsek törülte le az olaj nyomait. Majd a czárnő lépett az arany-szőnyegre s fogadta a kenetet az érsek kezeiből. Ennek megtörténte után a czár a Megváltó, a czárnő pedig a szűz Mária képe előtt foglalt állást. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A moszkvai koronázás: Mária Feodorovna orosz czárnő koronázási díszben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 947x1354 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna