D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vasparipa a vizen
B e s o r o l á s i   c í m : Vasparipa a vizen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 24. sz. (1883. junius 17.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közúti közlekedés
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vasparipa a vizen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vizén is lehet már utazni vasparipával, miként azt képünk mutatja. Bizonyos Cooman Brüsszelben a háromkerekű velocziped (tricycle) mintájára készített vasparipával tett kísérletet és sikerrel. Az uj készülék a szárazföldi vasparipától óriási nagyságú kerekeinek szerkezete által különbözik. Kézlemezekből készült kerékrészei ugyanis egy kör alakulag összemenő csövet képeznek, melynek egyes, a vizbe merülő része elegendő erővel bir, hogy az egész gépezetet s az utast a viz felett tartsa. Minden kerékrésznél egy csomó sugáralakulag elágazó lapát van, melyek a viznek ellenállának s igy a mozgásra szükséges ellenálló erőt kifejtik. A gép ily módon, egy ember két lába által hajtva, mintegy magától mozog a viz fölött s a kormányzás épen ugy, mint a szárazföldi vasparipánál, kéz által hajtható kétkarú fogantyú által történik. A nagy kerekek súlya azonban oly nagy, hogy kormányzásuk meglehetős nehéz s nem elég biztos. Különben is a gépezet szerkezete ellentétben áll a hajóépítés és mekhanika törvényeivel s ezért nem valószínű, hogy ez a vasparipa, melynek különben is voltak már előzői, a gyakorlati életben valamikor több legyen, mint egyszerű látványosság, melylyel magának és a néző publikumnak egy-egy sport-man néha mulatságot szerez, de kissé nagyobb fáradsággal, mint a szárazföldön sokkal kényelmesebben és gyorsabban utazható kollegái. Szeles időben és sebes folyókon utazni e géppel alig volna lehetséges. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berlintől Budapestig velocipéden
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1049x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna