D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Oldal_08_Kep_0006.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Moszkvából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Moszkvából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Kreml
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az uj palota
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Arkangyal-templom
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Mennybemenetel temploma
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : "Ivan Velikyn"
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Megváltó-torony
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 20. sz. (1883. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kreml (Moszkva)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Moszkva
G e o N a m e s I d : 524901
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Moszkvából: A Kreml. Az uj palota. Arkangyal-templom. Mennybemenetel temploma. "Ivan Velikyn". Megváltó-torony.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A városnak történelmileg legnevezetesebb része a híres Kreml, mely mint a Kapitolium Rómában, ugy emelkedik Moszkva fölött. Valaha ez volt a czárok székhelye s akkor volt a Kreml fénykora. De még ma is nevezetes emléke ez a letűnt dicsőségnek. Nem kevesebb, mint három székesegyház, 12 templom és két kolostor van benne, a nagy czári palotán, az óriás terjedelmű szinodális épületen, a tanácsházon, a kaszárnyán és egyéb állami épületeken kívül. Hatalmas kőfal veszi körül öt kapuval s jó karban tartott 18 tornyával.
Moszkvához közeledve először is a Kreml egy óriási tornya tűnik szemünkbe, az "Ivan Velikyn". Az óriási torony 1600-ban épült, hogy az éhínségben szenvedő lakosság foglalkozáshoz jusson. A város legmagasabb pontján áll s 82 méternyire nyúló szinaranynyal befuttatott kupolájával s 16 méter magas keresztjével uralkodni látszik a roppant város minden többi épülete fölött.
A Kremlbe vezető öt kapu torony között legnevezetesebb a Megváltó-torony. Nevét egy képtől nyerte, melyet II. Vazul czár tétetett oda. E kép a Megváltót mutatja az előtte térdelő szent Szergius és Varlám alakjaival.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. május 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csehovszky : A Kreml déli látképe a Moszkva folyó felől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kreml Moszkvában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moszkvai képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1765x1306 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna