D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sztregova
B e s o r o l á s i   c í m : Sztregova
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Madách Imre lakhelye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kimnach
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1857-1906
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 6. sz. (1883. február 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Madách Imre (1823-1864)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alsósztregova
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sztregova. - Madách Imre lakhelye. - (Kimnach László rajza.)
Az uj kastély. A Madách-család sírboltja. Az ó kastély. Az ó kastély bejárata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Madách Imre az uj kastélyban született 1823. január 21-ón, s ott is lakott nősüléséig, 1845-ig, mikor is Csesztvére költözött. Már 1853-ban visszatért Sztregovára lakni, édes anyja intézkedése folytán, ki addig mint özvegy ott lakott s ekkor birtokait gyermekei közt elosztván, Madách Imrét, mint legidősebb fiát helyezte az uj kastélyba, ő maga pedig az ó kastélyba költözött.
Képeink magyarázatára térve át, megemlítem, hogy az uj kastélyt a múlt század közepe táján építette trebosztói Révai Péter, ki akkora sztregovai birtok felét zálogban birta, építési joggal, a Madách-családtól, s azért van Sztregován két lak-épület. A zálogot csak Madách Aladárnak, a kastély jelen urának nagy atyja ugyancsak Madách Imre cs. kir. kamarás váltotta vissza.
Az ó kastély építési ideje pontosan meg nem határozható, azonban az építési modor után ítélve, igen régi lehet. Az emeleten kőbolthajtásai vannak s valaha kétemeletes volt, mit a padlás alatti falak bizonyítanak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. február 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Madách Imre dolgozó-szobája az alsó-sztregovai kastélyban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2414x1542 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna