D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_05_Kep_0002c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gambetta Toursban lelkesíti a katonákat (1870. november.)
B e s o r o l á s i   c í m : Gambetta Toursban lelkesíti a katonákat (1870. november.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 2. sz. (1883. január 14.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gambetta, Léon (1838-1882)
V I A F I d : 61559644
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tours
G e o N a m e s I d : 2972191
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1870
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gambetta Toursban lelkesíti a katonákat. (1870. november.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hogy mit tett Toursban, azt a csodatettek közé jegyzi föl a történelem. A reményevesztett nemzetbe mintha egy varázsütésre szállt volna vissza az önbizalom. Hadak termettek elő a földből. Gambetta minden istenadta nap 5000 embert fegyverzett föl és állított ki a csatasikra. Félmilliónál nagyobb sereg került ki a felerészben már ellenségtől megszállott országból, a mellett egy egész tüzérparkot állított föl az elveszett helyébe, ágyukkal, lőszerrel, erődített táborhelyeket, melyekben több százezernyi ujonczokat gyakoroltatott katonának, mielőtt az ellenség elé küldené. Lelkesítő manifesztumokat bocsátott ki a nemzethez, bátorító beszédeket tartott a katonákhoz s hogy emberfölötti volt, a mi erőt kifejtett, annak leghitelesebb tanúsága az a történeti munka, melyet ellensége, a német táborkari iroda a hadjáratról kiadott, mely műnek Gambettáról szóló fejezete hatalmasabb monumentuma az ö dicsőségének, semhogy azt azok, kik Francziaország legjobb fiainak hirdették magokat az ő rovására, s öt ez erőfeszítésért a nemzet megrontójának bélyegezték, megdönteni birnák. Hazáját nem sikerült ugyan megmentenie, de megmentette becsületét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gambetta léghajón elhagyja a körülzárolt Párist (1870. okt. 8.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 578x773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna