D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gambetta Ville D'Avray-i nyári laka, a hol meghalt
B e s o r o l á s i   c í m : Gambetta Ville D'Avray-i nyári laka, a hol meghalt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 2. sz. (1883. január 14.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : villa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hétvégi ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gambetta Ville D'Avray-i nyári laka, a hol meghalt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ville d'Avray állomás fél óra alatt érhető el Parisból. A meglehetős primitív állomáson nyaranta számos bérkocsi várja a kiránduló párisiakat. Ville d'Avray előkelő nyaraló hely Marnes faluig kastélyok egész sora húzódik, gondosan ápolt parkoktól környezve. A falu külseje nagyon komoly hangulatot ébreszt, jóllehet a nyaralók nem egyikében vidám élet folyik. A falu nagyon csöndes deczemberben igazán betegnek való. A csöndet alig zavarja meg más, mint a vonatok zakatolása, a gőzgép füttye. Az a ház, melyben Gambetta lakott, Balzac, a hires regényíró egykori háza volt tehát kétszeresen nevezetes ház. A nyaraló sokáig állt pusztán. Három évvel ezelőtt Gambetta egy fátyolos növel jelent meg a faluban, s még ugyanaz nap megvette a házat s megalapította uj otthonát. Gambetta itt teljes visszavonultságban élt. Senküől és semmiről sem akart tudni. 1880. derekán maga beszélte, hogy felteszi szalmakalapját s békákra megy horgászni. Három hét óta már nem volt titok, hogy Gambetta háztartását egy nő vezeti s ma már meg is nevezik e nőt. Léon asszony a neve, a ki meglőtte.
A ville d'avrayiek naponként a levélhordó szolga által értesültek Gambetta betegségéről. Ez minden nap a vasúton hozta Parisból gazdája leveleit és lapjait. Mielőtt haza ment, mindig betért a falusi korcsmába s jobb értesítést tudott adni, mint a legjobban értesült "Republique Francaise."
Parisból majd minden vonat uj látogatókat hozott, képviselőket, újságírókat: de egyiket sem bocsátották be a beteghez. Hiába csöngettek a nyaraló zöld kapuján megjelent a kertészné, átvette tőlük névjegyüket, de nem bocsátotta be őket. Csak is az orvosokat eresztették be. A ville d'avrayi orvossal együtt öt orvos állt a beteg ágya körül. Talán sok is volt a jóból... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. január 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gambetta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1622x1129 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna