D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 755_838_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület
B e s o r o l á s i   c í m : Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 50. sz. december 11.
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hajós János (1819-1899)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hajós János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az 1848-dik év, mint okleveles ügyvédet már megkezdett életpályán találta. E politikai mozgalmak első heteiben beválasztatván a városi képviselő testületbe, tevékeny részt vett, mint jegyző és később tanácsos Kolozsvár város ügyei intézésében, a szabadságharcz korszakában egyszersmind a nemzetőrségnél mint főhadnagy, és az Erdélyre nézve felállított országos felebbviteli törvényszéknél előadói minőségben szolgálta a közügyet. A mozgalmak lezajlása után Kolozsvár város közszolgálatában maradt 1861-ig, s ez idő alatti tisztviselői tevékenységének, szeplőtelen jellemének, hazafi érzületének, s a város javára irányzott munkásságának nem egy jelét mutatta föl. Az 1861-ik évi alkotmányos ujjáalkotáskor az újból felállított királyi kormányszékhez szükség levén a közigazgatási ügyekben jártas tisztviselőre, kir. kormányszéki titkárrá neveztetett ki. E munkakörben több irányban tett jeles szolgálatai közt különösen az erdélyi földtehermentesités ügyében kifejtett tevékenységéért, a felség kir. tanácsosi czimmel tüntette ki. Később osztálytanácsossá neveztetvén ki, s az utóbbi időben miniszteri tanácsosi ranggal ruháztatván föl, e minőségben szolgálja ma" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 50. sz. december 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x989 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet