D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 755_838_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A béka királynő
B e s o r o l á s i   c í m : Béka királynő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 49. sz. december 4.
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öreg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kunyhó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idős
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A béka királynő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nemzetes ur csak pipázott és káromkodott, s szidta a famíliáját, a mért nem akarják elismerni a feleségit. Szidta a parasztokat, miért nem tisztelik ugy Mártha asszonyt, mint a hogy egy nemes asszonyt illenék, aztán szidta a feleségét, s legutoljára szidta a saját bolond eszét, a mért elég buta volt megházasodni! Mártha asszonynak volt alkalma eltanulni a káromkodást, egyre kevesebbet dalolt, egyre többet pörölt, szitkozódott. Egyszerre csak meghalt Kubovits uram is, Mártha asszony egyedül maradt. Az apját már előbb eltemették. Igazán egyedül. Testamentom nem maradt, csak szóbelileg hagyta rá az ura a jószágot. A rokonok dehogy hagyták abba, nem azért a 10 hold földért, oh dehogy azért! hanem csak hogy megmutassák, kinek van igaza, követelték a fundust. Mártha asszony túlélte valamennyit, de maradt ivadék. Végtére a pör is eldőlt. Még a port is túlélte a szegény öreg asszony. Már ekkor nagyon öreg volt. A birtokot bizony a rokonokra ítélte a törvény, csupán csak egy zsellér házat hagytak meg neki a sáradon, a czigányok laposa mögött. Kidűlt bedűlt oldalú egy viskó, melyről mindennap fogyaszt egy darabot az idő. Falát áztatja az eső, födelét bontogatja a szél. Papirossal ragasztja be az ablakát, a melyet betörött valamelyik vásott kölyök, szalmacsutakkal töm-ködi be a ház likait s kivül-belül folyton szaporodik a támasztó gerendák száma. Háza mögött már a mocsár kezdődik, tele kákával, még telibb békával." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 49. sz. december 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : békakirályfi / fényképész spurca
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1688x848 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet