D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 755_838_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Észak-Afrikából
B e s o r o l á s i   c í m : Észak-Afrikából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 49. sz. december 4.
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arabok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi dráma
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : játék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arab lovasok futamodás közben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "S valóban a mérhetetlen pusztaságban az arab ló megbecsülhetlen kincs. Mintha nem is oktalan állat volna, oly értelmes. Élesen hall s finom érzékű, nagy emlékező tehetségű, fölötte bátor, tanulékony s kutyahüségü gazdájához. Ha lovagja leesik, megáll s nyerít, ha gazdája elalszik a hátán és ellenség közeleg, intőleg nyerít, mig ha gyermek alszik rajta, meg sem mozdul. Játszva szökel, tigris fürgeségével ügyesen ágaskodik vagy enyelgő tartással sajátságosan prüszkölve közéig gazdája felé s térdet hajt előtte, a nélkül, hogy a czirkuszlovakat kinzó ostorra lett volna szükség. Háborúban maga az állat is részt vesz a küzdelemben, nem ritkán harap és rug s megsebzett gazdáját erővel vonja ki a veszedelemből. Ily nemes állat segitségével az arab lovasok guerilla harcza valóban regeszerü s a középkori lovagjátékokra emlékeztető tünemény. Festői fehér burnuszba öltözködve messziről száguld egy-egy lovas az ellenség elé, villámként csap reá s azután ismét oly gyorsan tűnik el. Még tömeges harczokban is inkább lovagjáték a küzdelem s a harczi modor mint egyik képünk mutatja festői érdekes részleteket tüntet föl." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 49. sz. december 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Arab lovasok a pusztaságban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1658x1157 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet