D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 659_754_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halálozások
B e s o r o l á s i   c í m : Halálozások
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 42. sz. október 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Morócz István (1816-1881)
V I A F I d : 121466269
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakértő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adminisztratív foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Morócz István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Morócz István, az orsz. gazdasági egyesület vezértitkára, a magyar tudományos akadémia tagja, királyi tanácsos, meghalt e hó 10 én, 64 éves korában. Neve országszerte ismeretes a mivelt gazdaközönség közt, mely az elhunyt gazdag ismereteiből oly sok gyakorlati utasítást nyert hírlapok és könyvek utján e jeles gazdasági írótól, ki majdnem 40 évig oly buzgón működött az irodalom ez ágában. Egész élete a tevékeny és hasznos munkáé volt, s derék férfiút, jó hazafit és kiváló szakembert vesztettünk benne. Morócz életrajza lapunk előbbi évfolyamaiban megjelenvén, ezúttal csak a főbb adatokat ismételjük. Hevesmegye Ludas falujában 1817-ben született. Atyja igen képzett gazdatiszt volt, s hajlamai itt fejlődtek, de az orvosi pályára lépett: azonban mint gyakorló orvos is foglalkozott a gazdasági irodalommal. Török János Magyar Gazdájáéban már a 40-es évek kezdetén figyelemreméltó közleményeket irt, s a tervben levő gazdaképző intézet tanárává szemelték ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 42. sz. október 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én levelező tagjává választotta. Mint titoknoknak, hivatalos kötelessége volt a közgyűlési, választmányi és szakosztályi jegyzőkönyvek vezetése, azután az emlékiratok és előterjesztések szerkesztése. Azonban nemcsak mint titoknok, hanem több alkalommal mint pénztárnok is szolgálta az egyesületet, különösen 1878-tól haláláig a pénztárnoki pozíciót is betöltötte. 1851-től 1859-ig az országos szőlőiskola igazgatói teendőit is ő látta el. Nagy súlyt fektetett a gyakorlati szőlészetben kivált a fajelkülönítésre és fajbortermelésre. Kistétényi szőlőjét e rendszer szerint alkotta újra és jó hírű pincét is teremtett. Az egyesületi téren szerzett érdemeiért az országos megyei és vidéki gazdasági egyesületek közül több tiszteleti tagsággal, Hajdúböszörmény városa díszpolgársággal, a király és a kormány 1868. április 23-án a Ferenc József-rend lovagkeresztjével, 1880-ban pedig az egyesület 50 éves örömünnepe alkalmából királyi tanácsossággal tüntette ki.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morócz István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 899x919 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet