D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 659_754_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Haymerle
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Haymerle
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1828-1881
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 42. sz. október 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Haymerle, Heinrich Karl von (1828-1881)
V I A F I d : 62344652
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Haymerle Henrik
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csak két évig vezethette e fontos hivatalt. Világra szóló sikereket diplomácziai pályáján már koránál fogva sem mutathatott föl, a mint hogy e pályán 50-ik életéve előtt föltűnő szerepet nem vitt se Bismarck, se Gorcsakov, se Gladstone vagy Beaconsfield. De ama körülmények, melyek közt külügyeink vezetését átvevé, szinten nem engedték valami rendkívüli tevékenységet kifejtenie. Ö igazán elmondhatá magáról, hogy kötött marsrutával utazik. Egy egész sereg bevégzett uj tény között találta magát, melyeket se meg nem történtté tennie, se azok szükségszerű következéseit elhárítania nem lehetett. Elég, ha bele tudta találni magát a helyzetbe, s hogy azt megteszi, arra elég biztosítékot nyújtott a prágai békekötésnél és a berlini kongresszuson kiviláglott államférfiúi képzettsége, mely megnyugvást nyújtott az iránt, hogy csöndesebb napokban bureaukrata pontossággal fogja rendbeszedni a külügyi hivatal összebonyolódott ügyeit, véget vet a viharos napok által okozott rendetlenségnek s tovább fogja szőni az elődje által kieresztett diplomácziai szálakat." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 42. sz. október 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Haymerle Henrik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1090x1222 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet