D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Garfield halála
B e s o r o l á s i   c í m : Garfield halála
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 40. sz. október 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Garfield, Lucretia Rudolph (1832-1918)
V I A F I d : 70576632
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feleség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házastárs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Észak-Amerika
G e o N a m e s I d : 6255149
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Garfield özvegye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Másik képünk Garfield nejét, férjének hűséges gondviselőnőjét és ápolónőjét mutatja be, ki oly rendkívüli lélek-erőt, oly önfeládozást tanúsított a beteg ágya mellett. Most általános részvét környezi az özvegyet, ki méltó társa volt Garfieldnek egész életen át, szilárd jellemű, nagy miveltségü nő, igazi támasza, vigasztalója a vasjellemü férfiúnak, ki alacsony sorsból évtizedek nehéz munkájával küzdötte fel magát. Garfieldné szerény sorsú farmer leánya volt s fiatal korában, mint a farmercsaládok minden tagjának,nehéz munkát kellett végeznie a ház körül. Rudolph Lukréczia (ez családi neve) azonban a tudományok felé vonzódott s tanítónő akart lenni. Portage-County egyik kis intézetében tanult s e városban találkozott először későbbi férjével, kit a vendéglőben kiszolgált. Mint sok száz fiatal leány, ugy ő is azzal keresett ugyanis pénzt, hogy a vendéglőben az ebéd alatt felszolgált s a nagy tisztelet, melylyel az amerikai a nő iránt viseltetik, lehetővé teszi, hogy a legtisztességesebb leányok is megkeressék ily módon kenyeröket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 40. sz. október 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lucretia Garfield
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 409x514 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet