D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Honvédlovasság felügyelője
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Honvédlovasság felügyelője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 40. sz. október 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Henneberg Károly (1833-1888)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Henneberg Károly lovag, tábornok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1869-ben őt bizta meg gr. Andrássy Gyula a honvédlovasság szervezésével ö dolgozta ki a keretrendszer szabályait s az oktatási eljárás módozatait, s ő állította fel az első lovastanosztályokat. Az eredmény igazolta eljárása helyességét s kieszközölte számára a király legmagasabb elismerését. 1870-től 1872-évig, már ekkor mint alezredes, József föherczeg, a honvédség főparancsnoka mellett, mint első segédtiszt működött, a hol is a lovasság fejlesztésére szükséges intézkedéseket végezte. 1873-ban ezredessé léptetvén elő, a 14-ik honvéd gyalogdandár parancsnokságát vette át. De itt is megmaradt huszárnak s a lovasságra vonatkozó észrevételei magasabb helyeken is mindig figyelemben részesültek mig 1874-ben mint honvédlovassági dandárnokot újra visszanyerte a huszárság, s újra átvette tényleg is az egész honvédlovasság kiképzése fölötti felügyeletet." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 40. sz. október 2.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az osztrák-magyar kiegyezés, után Andrássy Gyula miniszterelnök elkezdte szervezni a Magyar Honvédséget. Andrássy gróf a magyar honvéd lovasság szervezésével és kiképzésével Henneberget bízta meg. E megbízást kiválóan és nagy megelégedésre végezte el és 1873-ben ezredessé léptették elő. Henneberget 1878-ban kitüntették a Vaskorona-rend harmadik osztályával és altábornagyi rendfokozatot kapott és egyidejűleg kinevezték a honvéd lovasság felügyelőjévé. Lovag Henneberg Károly altábornagy Budapesten, 1888. december 6-án távozott az élők sorából. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Henneberg Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x1272 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet