D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szemere Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Szemere Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 35. sz. augusztus 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szemere Miklós (1802-1881)
V I A F I d : 19211732
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szemere Miklós
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem igen kereste a költő babérjait, s egyátalában nem sietett Vele, hogy az irodalomban kiszorítsa magának az őt méltán megillető helyet. Abban az életleirásban, mely e lapokban róla megjelent, föl van említve, hogy már Kazinczy Ferencz az irodalmi térre akarta irányozni fölismert tehetségét s Kölcsey, Vitkovich, Fáy András, Szemere Pál, kikkel baráti és rokoni viszonyban állt, hogyan akarták megnyerni a fölébredt irodalmi tevékenység ügyének. Nem sikerült unalom és tétlenség emésztett, néhány Göthe-verset adott át neki, hogy fordítsa le. Mikor aztán leforditá, Szemere Pál magával vitte s kiadta azokat. Innen van - jegyzé meg a költő, mindőn e kis történetet elbeszélte - hogy politikai verseimen ma is megérzik a vadkan agyara hanem azt már nem szeretném, ha röfögését is hallaná bennök valaki. Kossuth Lajos is hozzájárult a nyilvánosság elé léptéhez első epigrammáit ő vitte Zemplénből Bajzához, ki azokat az Atheneumban kiadta. Kazinczy Gábornak sikerült végre rábírni Szemerét, hogy miután a Göthe-forditásokkal már föllépett, lépjen ki eredeti alkotásaival is, melyek közt kivált a kedélyes, vidor dalok keltettek átalános tetszést ugy a közönségnél, mint irodalmi körökben. A Vasárnapi Újsága egyike volt azoknak a lapoknak, a melyeket leginkább kegyelt. Ide küldé be legtöbb költeményét, majd meg Arany Szép irodalmi Figyelőjébe és Koszorújába. Ö irt ugyan, irt sokat, de versei kezdetben csak baráti és ismerős körökben forogtak s már régen jó poétának tartották messze földön, midőn még egyetlen sora sem jelent meg nyomtatásban. Ebben is egyenes megfordítása volt számos ujabbkori költőnek, a ki eláraszthatja verseivel a hírlapokat, gyűjteményeket bocsáthat ki kötetszámra és még sem ismerik el poétának" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 35. sz. augusztus 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szemerék ősi kálvinista nemzetségéből származott, Szemere László és Vattay Krisztina fia volt. Apját korán elvesztette. Tanulmányait a sárospataki református főiskolában végezte, németül Lőcsén és Eperjesen tanult meg. Joggyakorlat után 1827-ben ügyvédi vizsgát tett. Gazdálkodás helyett a költészet és a művészet érdekelte. Az 1832-1835 közötti éveket művészek társaságában, Barabás Miklóssal együtt Bécs műgyűjteményei közt, majd Észak-Olaszországban töltötte. 1836-ban feleségül vette Máriássy Annát. Fiatal korában tehetségesen festett, domborműveket faragott, majd ezzel felhagyva főként a költészettel kezdett foglalkozni. Összeköttetésben állott az írókkal ingerlékeny természetű miatt gyakran vitákba keveredett a szerkesztőkkel: Garay Jánossal, Petőfivel, Arany Jánossal is. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szemere Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 854x934 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet