D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_466_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Littré Miksa
B e s o r o l á s i   c í m : Littré Miksa
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1801-1881
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 27. sz. julius 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Littré Miksa (1801-1881)
V I A F I d : 49228291
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Littré Miksa
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mint érintők, a politika sem bírta betölteni lelkét, most már nyelvész is volt s a nyelvek világából kiválasztá magának specziális tanulmánya tárgyául a mindenki előtt legkedvesebbet, az anyanyelvet. 1841 óta választá ő élete czéljául fölkutatni a franczia nyelv ősforrásait, s nyomára jönni, hogy a régi gallusok nyelvét, melyből ma már csak hét fölirat s a római és görög írókban néhány szótöredék maradt fönn, hogyan szorította le a latin hogy változott el ez is a Merovingek alatt, mégis elég erős maradván, hogy a germán inváziónak ellenállhasson, s aztán hogyan vált egy uj, önálló idiomává hogy fejlődött ebből a X., XI., XII. század franczia nyelve, s ebből hogyan tisztult elő az a klasszikus nyelv, melyen Eabelais, Montaigne, Amyot irtak és beszéltek, s melyből Racine, Moliére és Hugó Viktor nyelve lett. Fölkutatta minden szólamnak, minden szónak történetét egész a legelső kezdetig. S ekkor támadt benne a gondolat, hogy a franczia nyelv nagy szótárát megírja." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 27. sz. julius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eleinte orvostudományokat tanult s csak később fogott a nyelvészet és történelem tanulmányozásához. 1831 óta a National munkatársa volt s még Carrel halála után is, 1851-ig dolgozott bele. A februári forradalom utáni városi tanácsos lett Párisban, de már 1848 őszén visszavonult a közélettől. 1871. beválasztották a nemzetgyülésbe, hol a köztársasági balpárthoz csatlakozott ugyanazon év dec. havában az akadémia tagja lett, 1875. pedig élethossziglan beválasztották a szenátusba. Mint orvosi szakirónak főmunkája Hippokrates összes műveinek fordítása és kiadása (Páris 1839-61) mint bölcsész Comte követője volt, kinek iratait népszerü modorban magyarázta és terjesztette idevágó munkája: Analyse raisonnée du Cours de philosphie positive du Comte (Páris 1845) Auguste Comte et la philosophie positive (u. o. 1877). Legfontosabbak azonban nyelvészeti munkái: Dictionnaire de la langue française (4. köt. 1863-72, pótlék 1878) Histoire de la langue française (u. o. 1882) Littérature et histoire (u. o. 1876) stb. Irta továbbá: Études sur les barbares et le moyen-age (u. o. 1884) lefordította Plinius természetrajzát, kiadta Carrel iratait, átültette Dante Poklát ó-francia nyelvre, stb. V. ö. Sainte-Beuve, Notice sur L., sa vie et ses travaux (u. o. 1863) Caro E. L. et la positivisme (u. o. 1883). (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Littre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1296x1596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet