D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kolozs-monostori Magy. Kir. gazdaság tanintézete
B e s o r o l á s i   c í m : Kolozs-monostori Magy. Kir. gazdaság tanintézete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatóintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Gazdasági Tanintézet (Kolozsmonostor)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kolozsmonostor
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kolozs-Monostori magyar királyi gazdasági tanintézet
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A rajzunkon látható díszes főépület Kauser terve szerint s Heigel József kir. mérnök és intézeti tanár vezetése alatt 1872. és 1873. években épült s az utóbbi év november 15-én tartatott benne az első előadás. A 30 öl hosszú és befelé kétszárnyú épületben a tantermeken, dolgozó helyiségeken, igazgatói s egy tanári lakáson és számos mellékhelyiségeken kivül helyet nyer még 45 tanuló is, kik közül 26 erdélyrészi születésű ifjú teljesen ingyenes ellátásban részesül, 19 ifjú pedig csekély havi fizetésért szintén teljes ellátást élvezhet. Az oktatás hároméves tanfolyamu az első évben a tanulók a gazdaság, kertészet és szőlőszet minden ágában sajátkezüleg munkálkodván, a gyakorlattal legbensőbben megismerkednek. A belépőktől hat gymnáziumi osztály jó végzése kívántatik, de a nagy rész magasabb képzettséget hoz magával. A hallgatóság száma, 70 és 90 között váltakozik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kir. gazd. tanintézet Kolozs-Monostoron
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1516x1104 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet