D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec4_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054700/054708/dec4_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bem József
B e s o r o l á s i   c í m : Bem József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1848-as szabadságharcosok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1952
S o r o z a t : 1952. 1848-as szabadságharcosok
T e c h n i k a : réznyomás, fésűsfogazat, sorfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatajelenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bem József (1794-1850)
V I A F I d : 46750903
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1952
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1953
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1952. 1848-AS SZABADSÁGHARCOSOK
Rézny. A: 12 : 12 1/2 F. fog. B: 12 : 12 S. fog.
Létezik a B sor 11 1/2 S. fog. is.
T Nagy Zoltán
Névérték 50 f
A 1952 márc 15 - 1953 márc 31
PM 240 282 fog 5 000
1294 1226 50 f Bem József (1794-1850) 50,- 50,- 1500,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bem József lengyel hadvezér, magyar honvéd tábornok. Birtokos nemesi családból származott. A varsói katonai akadémián tanult. 1810- ben alhadnagy, 1812-ben a lovastüzérek főhadnagya lett. 1812-ben részt vett I. Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) oroszországi hadjáratában, és kitűnt a gdanski erőd védelmének irányításában. Tagja volt a Lukasinski vezette lengyel függetlenségi összeesküvésnek, 1922- ben letartóztatták és egy évi börtönre, majd büntetőszolgálatra ítélték. I. Sándor cár (lásd XII.1.) halála után, 1827-ben kilépett a hadseregből és műszaki és természettudományi tanulmányokat folytatott. Az 1830-31. évi cári uralom elleni lengyel felkelés tüzérségi főparancsnoka lett. Az osztrolenkai csata megnyerésével jelentős érdemeket szerzett. 1831. szeptemberben azonban Varsót nem tudta megvédeni Fjodorovics Paszkievics, az orosz csapatok főparancsnokának (1782-+1856) ostromával szemben. Tevékenysége elismeréséül dandártábornokká léptették elő. A felkelés leverése után Nyugat-Európába menekült, 1832-től Franciaországba, Párizsban élt, és egy újabb felkelés megszervezésén munkálkodott. 1848-ban a forradalmi Bécs védőrségének parancsnoka volt. A város elestét követően Magyarországra menekült és csatlakozott a magyar függetlenségi harchoz. 1848. novembertől honvéd tábornok, 1848. decembertől az erdélyi hadsereg főparancsnoka. 1849 tavaszán kiűzte az osztrák csapatokat Erdélyből, majd 1849. májusban Perczel Mór honvéd tábornok (1811-+1899) seregével együttműködve pedig a Bánátból. 1849. július 31-én Segesvárnál, augusztus 6-án Nagycsűrnél vereséget szenvedett az oroszoktól, augusztus 9-én pedig az osztrákoktól Temesvárnál. Az 1849.augusztus 13-án történt világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált, áttért a mohamedán hitre és belépett a török hadseregbe. Murád Tevfik pasa néven haláláig Szíria katonai kormányzója volt. Kistermetű, vézna, beteges, sebekkel elborított ember volt. A csatákban, mint valódi hős mindig elöl járt és rettenthetetlenségével lángra gyújtotta katonáit is. Marosvásárhelyen és Budapesten szobor hirdeti emlékét. (Larousse 1991.lk.294 o., Révai Nl.3k.84 o., MNL.3k.579 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Endre: Bem József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 897x630 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn