D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec3_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054600/054693/dec3_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : 100 éves a Nobel-díj
B e s o r o l á s i   c í m : 100 éves a Nobel-díj
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyar Nobel-díjasok
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1995
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kitüntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nobel-díj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1995
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1996
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1997
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1995. 100 ÉVES A NOBEL-DÍJ
20 bélyeget és 20 szelvényt tartalmazó ívekben nyomták. A bélyegek és a szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Á 1995. nov. 16.-1997. dec. 31.
P 350 000 fog.
4317 4365 100 Ft Magyar Nobel-díjasok, Nobel-díjak Szelvénnyel 500,- 500,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alfred Nobel svéd vegyészmérnök, feltaláló és gyáros. Szentpéterváron, apja gyárában megismerkedett a robbanóanyagokkal, a nitroglicerin alkalmazásával. Párizsban, tudását fejlesztve anyagi támogatást szerzett kutatásaihoz. 1863-ban visszatért Stockholmba, felépítette az első nitrogliceringyárat 1865- ben. Feltalálta az iniciálgyújtást 1863-ban, a dinamitot 1867-ben, előállította a robbanózselatint 1875-ben, s ezzel biztonságossá tette a nitroglicerin használatát. 1884-ben az uppsalai egyetem tanára és a Svéd Akadémia tagja lett. 1889-ben feltalálta a füst nélküli lőport. 1891-ben San Remóban telepedett le. Érdeklődése a természettudományokon kívül az irodalomra, a művészetekre is kiterjedt. Végrendeletében találmányaival szerzett óriási vagyonát, - 33,2 millió svéd koronát - alapítványként a Svéd Akadémiára hagyta, melynek kamatából évenként öt kategóriában kiosztásra kerülő díjat - Nobel-díjat - alapított 1895. november 27-én. A kamatokat öt egyenlő részre kell évente osztani, ez az összeg képezi szakonként a Nobel-díj anyagi juttatását. Nobel-díj csak olyanoknak ítélhető oda, akik irodalmi, tudományos vagy az emberiség javára szolgáló munkásságukkal kimagasló eredményt értek el. 1969-ben közgazdaság-tudományi díjjal egészítették ki a jutalmazottak körét. A Nobel-díjak kiosztása minden év december 10-én történik. Az 1957/58-ban felfedezett 102. rendszámú elemet a tisztelet jelélül Nobelról nevezték el nobéliumnak. (MNL.13k.810 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dudás László: Neumann János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2159x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn