D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 781_868_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A földrengés pusztítása Zágrábban
B e s o r o l á s i   c í m : Földrengés pusztítása Zágrábban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 49. sz. (1880. deczember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrengés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külváros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági veszteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bank
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zágráb
G e o N a m e s I d : 3186886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A földrengés pusztítása Zágrábban.
1. Katalin-templom. 2. A székesegyház sírboltja. 3. A főhadparancsnokság épületének tornya. 4. 5. Magánházak. 6. Ferencziek temploma. 7. A kereskedelmi bank épülete. 8. Besig-kávéház a Jelasics-téren. 9. Keglevich-ház az Ilicán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nincs túlozva rajtuk egyetlen vonás sem, de sőt olyik repedést mutató rángatózó vonás alatt mély hasadást kell látnunk, mely nem a vakolatban képződött külsőnek, de áthatóan szegte ketté a falat, ha fél öl széles volt is.
Ilyen rommá düledezett épület első sorban a Szt. Katalin temploma, a dombi, felső városban. Homlokzatáról a háromszögű fal leomlott egészen, a szentélyét tartó oszlopfalak szerte mállottak, s oldal fala egészen megdűlt, úgy hogy még alatta járni is csupa veszedelem. Belül a boltozatot tartó oszlopok össze-vissza görnyedeztek a földrengés rázása alatt, s omoltak le mennyezetéről akkora táblák, melyek az oltárok összezúzására elegendők valának. E templommal közvetlen szomszédságban áll a főhadparancsnokság és az egyetem épülete: mindhárom annyira megsérült, hogy bennök járni valóságos életveszély. Az egyetemet esztendőre talán ki lehet tatarozni, de a Katalin-templomot le kell bontani földig, valamint a főhadparancsnokság épületének egyik részét is. Másik két képünk a székesegyház tornyát, és sirboltjának egyik részét tünteti elő, korántsem közelíthetve meg külső ábrázolásában azt a pusztítást, mit belsejében okozott a földrengés.
A magán épületek sérülése lépten-nyomon a lehető legszeszélyesebb volt igy egyik képünk az egy-emeletes Keglevich-házat tünteti elő, melynek teteje és párkányzata közbül dörgő robajjal omlott az utczára minden kéményestől együtt, s e háztól talán 25 lépésnyire egy nagy, háromemeletes épület csak egyetlen hasadást kapott, a mi annál feltűnőbb, mert földrengésnél ugy szólván törvényül mondható, hogy minél nagyobb, s tömörebb valamelyik épület, annál jobban megszenvedi a földrengést. A másik magán háznak szintén közepe omlott törmelékké. Ilyen tömör épület az érseki palota is, melynek falai sok helyütt túlhaladják még az ölnyi átmérőt is hajdan alapfalai a vár körfalaiul szolgálhattak, s ez eleget mond arra, minő szilárdsággal épült de magában a hosszú palotában egyetlen szoba sincs, mely épen maradt volna, sőt némelyikben nemcsak téglahullás, vakolatzápor veszélyezteté az érsek-bibornok és vendégei életét, de még a padlat is meg-meghasadozott a földrengés hullámos rázása alatt. Az egész palotából csak az egyetlen szöglettornyocska szobája maradt meg annyira használhatónak, hogy Mihájlovics bibornok a földrengés tartama alatt ide huzhatá meg magát. Ez az agg, beteges főpaptól, nagyítás nélkül mondhatjuk, nemes és bátor cselekedet volt, s valóban sokkal megnyugtatóbban hatott a nagy közönségre, mint minden földkitörés félremagyarázása. A mise, mit ugyancsak a bibornok-érsek olvasott szabad ég alatt - melynek képét szintén jelen számunkban veszi közönségünk, - szintén nagy mértékben hatott a kedélyek lecsillapítására. A rombolásnak, mit a földrengés okozott, egyik legmegdöbbentőbb képét a horvát kereskedelmi bank három-emeletes szép uj épülete mutatja. A rengés első pillanatában lerepült homlokzatáról az ölmagasságu kőből faragott Merkúr-szobor, s egy roppant dobbanás alatt porrá zúzódott az Ilica rovátkos kövezetén ugyanakkor nagy harsogást hallottak a környékbeliek, s a bank épülete alapjától legtetejéig egyetlen görbe vonalban ketté hasadt, de úgy, hogy a hasadás vonalába eső erkély vastag márványlapját is szét málasztá. Annál csodálatosabb ellenben, hogy ugyanezen épület beljebb fekvőszobái alig szenvedtek valami nagyon sokat. A Besig-kávéház háromemeletes épülete egészen tönkre jutott e ház a Jellasics-téren van, s harmadik emeletén lakott dr. Képes Gyula hazánkfia, honvédtörzsorvos, ugyanaz, kinek nevét az északsarki expediczióból jól ismerjük. Neki minden bútora, orvosi eszközei, emlékül kapott műkincsei elpusztultak ama szörnyű zápor alatt, mit a leomló menyezet képezett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. deczember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krapek, Heinrich: Zábrábi képek: Külvárosi utcza a földrengés után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1471x2281 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna