D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 781_868_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent-keresztről nevezett kolostor a csodatevő kuttal Albániában
B e s o r o l á s i   c í m : Szent-keresztről nevezett kolostor a csodatevő kuttal Albániában
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Zvěřina
U t ó n é v : František Bohumír
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1835-1908
V I A F I d : 83977063
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 48. sz. (1880. november 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csodatevő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bizánci művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Albánia
G e o N a m e s I d : 783754
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent-keresztről nevezett kolostor a csodatevő kuttal Albániában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mokra Planina egyik délnyugati lejtőjén a prizrendi vilajet közelében fekszik az u. n. kut-ösvény mellett a Szent-Kereszt nevét viselő kis görög kolostor, mely sok történeti ereklyét és emléket tud fölmutatni, de különösen csodatevő tevő kutjáról (Csudeczná dzsezma) ismeretes a lakosság között. A byzanti-román izlésü kolostor földszintje masszív kőfalakból épült, mig a felső rész festői külsejű faalkotmányt mutat. A kolostor nagyobb része azonban egy, képünkön nem látható, áltányszerü épület a meredek hegyoldal déli részén, s csak a templom és melléképülete a csodatevő kúttal koronázza a hegytetőt, hová az ájtatos hivek zarándokolni szoktak.
A képünk előterén látható e kut nagyobb részt sziklába van vágva s kitűnő ivóvizet tartalmaz, melynek, meglehet, némi ásványi vegytartalma is van, a mi az egészségre jó hatású. A kut mélysége mintegy 40, átmérője 4 méter. Vizét vödrökben emelik ki s a viz köré helyezett kő vályúba vezetik a szomjúhozok és nyavalyások számára. A vályú fölött, a tisztaság őreként tizenkét galamb őrképe látható, melyeket a 12 apostol jelképezőinek adnak ki a szerzetesek. A kut, keleti módra, kupolával van födve, s keskeny vágásokon keresztül hat bele a világosság. A szerzetesek büszkén emlegetik, hogy történeti nagynevű emberek, mint nagy Szolimán, Skanderbeg, Ali pasa stb. enyhítették szomjukat e forrásvizéből, sőt azt állítják,hogy haldokló szultánok, e vízből iván, újra meggyógyultak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : San-Chrysogono kolostora Zárában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1678x1245 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna