D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Woronieczky herczeg síremléke a Kerepesi-úti temetőben
B e s o r o l á s i   c í m : Woronieczky herczeg síremléke a Kerepesi-úti temetőben
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 44. sz. (1880. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gránit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Woroniecki-Korybut, Miecislav (1825-1849)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Fiumei úti Sírkert
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877. november 2.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Woronieczky herczeg síremléke a Kerepesi-úti temetőben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sugár obeliszk-alaku síremlék csiszolt mauthhauseni gránitból készült s a koczkával és lépcsőkkel együtt, melyen az obeliszk áll, közel három öl magas. A tágas tért, melyen az emlék áll, vastag vasláncz-kerités veszi körül, mely a Schlick-gyárban készült.
A síremlék homlokzatán a következő fölirat olvasható :
HEBCZEG
WORONIECKIKORYBUT MIECISLAW
1848/49-BEN A LENGYEL LOVAS LÉGIÓ
HÖS EZREDESE
SZÜLETETT 1825 MÁRCZIUS 7-IKÉN
8KUROVÁN, GALÍCIÁBAN
ELHUNYT 1849 OKT. 20-ÁN
PESTEN.
Ugyanez olvasható a koczka jobb felőli oldalán lengyel nyelven.
A hátsó lapon a következő fölirat áll:
AZ 1848/49-IK ÉVI SZABADSÁGHARCZ
LENGYEL VÉRTANÚJÁNAK
HÁLÁJA ÉS KEGYELETE EMLÉKÉÜL
EMELTE
A MAGYAR IFJÚSÁG 1877-BEN.
Ugyanez áll a harmadik koczkalapon (balra) lengyelül.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Herceg Mieczysław Woroniecki (Skurowa, 1825. március 7. - Pest, 1849. október 20.) lengyel főnemes, katona, a magyarok oldalán harcolt 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, s az ő nevéhez kötődik az első honvéd vadászalakulat felállítása. Ifjúkorában az osztrák hadsereg különböző ezredeinél szolgált, majd 1848. nyarán csatlakozott az akkor a lázadó szerbek ellen harcoló magyar hadsereghez. Részt vett perlaszi ütközetben, ahol oroszlánrésze volt a szabadságharc első jelentős magyar győzelmének kivívásában. Az ütközet után Erdélyben szolgált, majd 1849. augusztus 3-án az Újszegednél vívott összecsapást követően vitézségéért a katonai érdemjel III. osztályával tüntették ki. A szőregi csata idején egy magányos felderítőúton osztrák fogságba kerül. A szabadságharcot követő megtorlások idején az osztrák hadbíróság halálra ítélte, és 1849. október 20-án Pesten kivégezték. Emlékére évtizedekkel később a volt Mezőgazdasági Minisztérium épületének falán emléktáblát avattak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: 1848/49-es honvédek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1054x1168 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna