D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_03_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dulcigno
B e s o r o l á s i   c í m : Dulcigno
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 42. sz. (1880. október 17.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Albánia
G e o N a m e s I d : 783754
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dulcigno.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dulcigno, a tengerről nézve, meglepő látványt nyújt és kis várhoz hasonlít a nélkül, hogy az volna. Még ha a sánczok és várfalak jobb karban volnának is, se volna az erődnek jelentősége, mert a musurai és golenczai kürülfekvő magaslatokról teljesen belátható. A várfalakon belül van a régi és tulajdonképi város, mely mintegy 80 igazi török házból és bázacskából áll, melyen görbe, meredek és nyomorultan kövezett utczikák mennek keresztül-kasul. Néhány épület egy-emeletes, pompás kilátást nyújt a tengerre és rendesen a helység gazdagabb családjainak tulajdonát képezi. A vársáncz déli bástyáján még megtalálhatók egy régi, szűz Máriának ajánlott székesegyház maradványai, melyek e katholikus templom régi eredetére mutatnak. A régi város közepén egykor magas, négyszögű torony állt, mely nyilván jelző- és megfigyelő-tornynak szolgált s mit a törökök óratoronynyá változtattak át. 1845-ben e tornyot elpusztította a villám, s ma e helyen csak rom áll.
Mig a vár lakosainak a vizfogó vizével kell megelégedniük, a külvárosnak több kútja van köztük egyet, körülbelül a várésMabala közt a törökök építtettek. A 400 házból és 250, csaknem csupa, mohamedán lakosból álló külváros a török uralom alatt keletkezett. A külváros kellő közepén egy 200-boltból álló bazár van, s ennek végén és a Riva mellett egy nagy négy-oldalas kut, mely főleg az érkező és induló bajókat látja el jó ivóvízzel. Ez állítólag a velenczeiek által épített kut mellett óriási platánfa áll, a hol Dulcigno lakosai és a hajókon érkezett idegenek ebéd után és este fekete kávé, csibuk vagy nargilé mellett elcsevegnek. A szépségükről hires dulcignói nők természetesen távol maradnak és csak a háremek örömeit és cselszövényeit élvezhetik. Ha Dulcignot Skutari irányában elhagyjuk, a külvároson kivül egy csoport alacsony putrival találkozunk, melyekben czigányok laknak és kovácsmunkával, lókupeczkedéssel, változatosság kedveért néha koldulással és lopással is foglalkoznak. Dulcigno lakossága főleg halászatot és hajózást üz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albánok Skutárinál átmennek a Bojanán Dulcigno elfoglalására
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dulcigno látképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1633x1054 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna