D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Khinai szinészek
B e s o r o l á s i   c í m : Khinai szinészek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 40. sz. (1880. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női szerep
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kínaiak
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi jelmez
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kínai színházművészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mitológiai ábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Peking
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kína
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Khinai szinészek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk, melyet ez alkalommal mutatunk be olvasóinknak, pekingi színészeket ábrázol. Pekingben mintegy tizenkét színház van s ezek közt jelentékeny helyet foglal el a mennyei birodalom egyik legjelesebb komikusának Canesa-eurl-nak társulata, melynek tragikus hőseit, kik egyúttal női szerepeket is játszanak, mutatja be mellékelt képünk jelmezöltönyeikben. Ősi, részben mythologiai alakok személyesitését a khinaiak kiválóan szeretik, de a jelmezeken kívül alig vehető észre valami nálok, mi régiségre emlékeztetne, sőt mivel a rögtönzések nagy divatban vannak, a színészek is minduntalan igyekeznek darabjaikat tréfákkal s a jelenkor eseményeire czélzó mondókákkal fűszerezni. Canesa-eurl színháza különben épen olyan, mint bármely más színházi épület. A Tacha-la-eurl utczában fekszik s körülötte, mint előcsarnokában bazár van, melyben ékszereket, gyümölcsöket és más ennivalókat árulnak s a kapu előtt mutatványokkal csalogatják a közönséget, földszinten kis asztalok s egyszerű fapadok állanak. Közvetlen utánok mintegy másfél méter magasságban emelkedik a szinpad, mely a nézőtérnél jelentékenyen kisebb. A pipafüst és thea szürcsölés itt is elengedhetlen. A falakon falragaszok vannak e fölirattal "Siao-sine-tsai-von" azaz óvakodjatok a tolvajoktól.
A szinészek játékaikban rendesen nagy élénkséget és ügyességet fejtenek ki. Merész csoportosítások, szenvedélyes taglejtések, sőt néha-néha ugrálások sem nélkülözhetők a tragikus hősöknél. Rendesen minden színházban ugyanazon repertoire fordul elő s igy az egyes szinészek jól tudják szerepeiket ha megakadnak, nem ritkán segitenek magukon az által, hogy a háttérbe vonulva egy pár kanál theát hörpintenek, mig eszökbe jut a mondóka. Különben a közönség inkább csak a komikusokat s erömüvészeket tünteti ki s ezért a valódi színészeknek nincs is kellő ambicziójuk s rendesen mindmegannyi egy színvonalon áll. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Jenő ázsiai expedicziójából : Khinai szinészek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bécsi zene- és színművészeti kiállításból : A khinai szinház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1783x1195 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna