D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Korfu
B e s o r o l á s i   c í m : Korfu
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 40. sz. (1880. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : partvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Korfu
G e o N a m e s I d : 2463679
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Korfu.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Korfu szigetét a középkori byzantiak és törökök nevezték el Korfunak, koryphó görög szótól, mely csúcsot, hegyfokot jelent. Legrégibb neve Drepane - sarló - volt, félholdszerű hosszas alakjától. Némelyek itt keresik a homéri phaeákok földét, de tévesen. A sziget csak később vette föl a Kerkyra nevet. Legrégebb lakói a liburnok, de 730 körül Kr. e. már korinthusiak gyarmatosították. A sziget akkor oly sikerrel űzte a kereskedést, hogy úrrá lett a szigetek és az Adria fölött s Korinth, az anyaváros féltékenységét is felkölté, annyira, hogy nyilt csatára került a dolog a kerkyra- és korintusbeliek között (665 K. e.), melyben a szigetlakók maradtak győztesek. Nevezetes volt az összeütközés, mert a görög históriában följegyzett tengeri csaták között ez vala az első. Később a sziget szinte egyik oka volt a peloponnezusi háború kitörésének, a mikor is az atheneiek mellé sorakozott de a kedvezőtlen politikai viszonyok kimerítették a sziget erejét s csakhamar labdája lön Spárta, Syrakuza, Macedónia, Epirus kényének, mig len 229-ben Róma uralma alá esett s a birodalom ketté osztásakor a keletrómai részhez csatoltatott. A XI. században kétszer esett a normannok kezébe, de a szigetlakók mind a kétszer lerázták magokról az igát. A byzanti birodalom összeomlásakor Korfu a velenczeiek birtokába jutott (1386), kik mint előbástyát a törökök ellen, hatalmasan megerősítették. A törökök, számra 50,000-en 1537-ben kötöttek ki a szigeten s elpusztítván azt, ostrom alá vették erődjét, de egy heti sikertelen vivás után elvonultak. 1716-ban újra kísérletet tettek, de az erődöt akkor se tudták bevenni.
Korfu 1797 óta ugyanabban a sorsban részesült, mint a többi joniai szigetek, s székhelye volt ezek u. n. törvényhozó gyűlésének, valamint a főhatóságoknak s a brit főbiztosságnak is. Egy görög és egy katholikus érsek is székel benne s van egy négy fakultásu egyeteme, melyet Lord Guilford alapított 1810-ben, szép könyvtárral és füvészkerttel, továbbá színháza s néhány tudós és más társasága. Templomai között a görög igen fényes, melyben szent Spiridion tetemei őriztetnek, - de a római katholikus székesegyház is tekintélyes épület. Ezeken fölül még öt katholikus s még több görög templom és kápolna van.
Korfu, a sziget lakossága csaknem kizárólag görög de Korfu, a város lakossága nem görög, hanem jobbára olasz, nyugat-európai és albán. Az ipar nagyon gyengén van képviselve gyár nincs is. De a kereskedés élénk s a korfui kikötőben évenkint 1200-nál több hajó fordul meg, mintegy 50,000 tonna tartalommal. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Korfu kikötője
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Korfu látképe (Sajtóiroda, Leipzig)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1785x1198 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna