D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_08_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Trangous Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Trangous Lajos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 37. sz. (1880. szeptember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Bányászat általában
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Kohászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Trangous Lajos (1786-1855)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vállalkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vaskohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bánya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Trangous Lajos. (1855.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lajos, az ifjabbik testvér, 1786-ban született Iglón. Mikor a franczia hadjárat idején 1809-ben a magyar nemes családok fiai is a zászlók alá siettek, bátyjának kellett volna beállania, de az élénk természetű Lajos, kinek különben is hajlama volt a hadi pályára, testvérét szívesen váltotta föl. A drezdai csatában 1813-ban már mint főhadnagy vezényelte csapatját itt azonban egy ágyúgolyó elszakította jobb karját.
A mint sebesült karját nyomogatta: a csonka kar egészen váratlanul elválva az izmoktól, lába elé esett. Erre aztán rövid időre teljesen fölgyógyult s majdnem hetven éves kort ért.
Egészsége helyreálltával fölvilágosult éber szelleme a tétlenséget kínzónak találván, hajlamát követve, a vaskohászatba vágó müveket kezdte szenvedélylyel tanulmányozni. Az Igló és Dobsina közt fekvő Palczmann-féle vaskohót néhány évre kibérelte. Vállalata sikerülvén, terjedelmesebb bérletekbe vágott s a mellett, hogy maga is vagyonos emberré lett, igen üdvösen hatott a környékbeli vasiparra, a mennyiben az általa behozott czélszerü újításokat más vaskohók is előnyösen utánozták. Utóbb Krompach szepesi város területén vásárolt egy telepet, hol 180,000 frtnyi beruházással vasöntőgyárt állított föl, mely rövid idő múlva a legvirágzóbb vállalattá fejlődött. A vasipar Felső-Magyarországon e csonkakezü főhadnagynak rendkívül sokat köszönhet.
Az 1848-ki változásokat örömmel üdvözölte s mint a felső-magyarországi bányászati viszonyok alapos ismerője, az első magyar pénzügyi minisztérium bányászati ügyosztályában osztálytanácsosi hivatalt is vállalt.
1855 aug. 15-én derült kedélylyel távozott Iglóból, hogy krompachi gyárát megtekintse. Itt hirtelen rosszul lett s augusztus 17-én már ki is teritették. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A gömöri vasipar
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 590x740 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna