D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ó-Orsova
B e s o r o l á s i   c í m : Ó-Orsova
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 37. sz. (1880. szeptember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Orsova
G e o N a m e s I d : 8335001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ó-Orsova.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Orsovát mindjárt beköltözésük kezdetén, 896-ban foglalták el a magyarok, - igy tartja a krónika. A XI. század elején azonban Othum, Glad ivadéka a Dunán átkelve, ősei birtokát visszafoglalta. 1396-ban Zsigmond király szállotta meg ismét, midőn Bajazet ellen indult vala. Itt kelt át Ulászló 20,000-nyi serege is, midőn 1444-ben Murád ellen támadt, hogy - Várnát megtalálja. Ez időtájban Orsova már erőddel birhatott, mert Hunyadi János özvegye, midőn az 1457-ki pozsonyi országgyűlésen viszszabocsátani Ígérkezett a királyi várakat, Orsovát is emliti. 1552-ben Szolimán vezére, Báli bég vette be, 1688-ban Thököli szerezte vissza a szerbektől s falait lerontatta, melyeket azonban a következő évben bádeni Lajos őrgróf ismét fölépíttetett s 1690-ben néhány ezer gyalog- és lovaskatonával népesített be, hogy a szorosokat megvédjék. 1786-ban rontottak be ide utoljára a törökök. 1849-ben Bem minden kardcsapás nélkül foglalta el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orsova
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orsovai kápolna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1772x1218 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna