D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Carver, a híres czéllövő
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Carver, a híres czéllövő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 35. sz. (1880. augusztus 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : céllövészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Carver, William F. (1851-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Carver, a híres czéllövő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Carver, mint az előttünk fekvő angol életrajzi adatok bizonyítják, New-York látogatott fürdőjében, Saratogában született, 1840 májusban. De atyja nem sokáig maradt itt határtalan kalandos vágyak által űzetve kivándorolt a prairik pusztaságaiba s Minnesota államban azon a helyen csinált magának egy kunyhót, hol jelenleg Minneopolis város emelkedik s vadászta a rengeteg medvéit és buffalóit. Ilyen kirándulása alkalmával történt, hogy az indiánok földúlták otthonát, felkonczolták nejét, skalpirozták kicsiny leányát, s magával vitték fiát, Frankot, a ki akkor csak négy évet számlált Carver saját vallomásaként 16 esztendőt töltött a vörösbörü indiánok között, kik egy alkalommal majdnem megölték a késükbe került fehérek pártfogása miatt, de ő saját javára használta babonás előítéleteiket s megszabadult. Egy, az indiánok által lefoglalt lövegszállitmány, már gyermekkorában alkalmat szolgáltatott neki arra, hogy a golyóval való lövésben is gyakorolja magát, miután nyíllal már jobban talált, mint az indiánok legügyesebbjei.
Húsz éves korában odahagyta a nomád indiánokat, kunyhót épített magának, mint atyja, szilaj lovakon vágtatta be a prairiket, harcz és háborút üzent a vidék minden bölényének, medvéjének és indiánjának. Az utóbbiaknak elkeseredett ellensége volt családja kiirtásáért s félelmét képezte biztos lövése által. Azt hitték, hogy az ügyesség, melylyel iszonyú távolból lelőtte a lovast és lovat oly gyorsan egymásután, miszerint a lövés csak egynek látszott : nem embertől származott s "the evil spirit", a rossz szellem nevét adták neki. Két, általa az indiánok kezéből kiszabadított fehér gyermek, érintkezésbe hozta őt ismét a czivilizált világgal, s Wisconsinban letelepedett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az amerikai bivaly és bivalyvadászat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1649x1470 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna