D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ole Bull
B e s o r o l á s i   c í m : Ole Bull
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 34. sz. (1880. augusztus 22.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bull, Ole (1810-1880)
V I A F I d : 59180587
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hegedű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenei verseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ole Bull.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ole Bomemann Bull, vagy röviden csak Ole Bull 1810. február 5-én született Bergenben, Norvégiában. Már zsenge ifjú korában rendkívüli hajlamot árult el a zene, kivált pedig a hegedüjáték iránt. De atyja komoly pályára szánta s atyja akaratának engedve, a 18 éves ifjú Christianiába ment, hogy az ottani egyetemen a theologiát tanulja. Itt azonban egy hangverseny alkalmával a hegedüjátékban tanúsított ügyessége a hallgatóságot annyira elragadta, hogy az ifjúban elhatározássá vált, ezentúl kizárólag a zenének szentelni egész életét. 1829-ben Kasselbe ment tehát, hogy ott Spohr, a hires zenetanár vezetése alatt teljesen kiművelje magát. A nagyhírű mester azonban hidegen fogadta a jelentkező tanítványt, kit e fogadtatás már-már ingadozóvá tett határozatában, elannyira, hogy már arra gondolt: egészen fölhagy a zenével.
1833 tavaszán sikerült végre hangversenyt rendeznie, melyben nemcsak hogy viharos diadalt aratott, de szép bevételre is sikerült szert tennie. Ez és Paganini játéka, - kinek előadásait látogatta, - eldöntötte élete válságát. Segélyt is nyervén, beutazta Svájczot és Olaszországot, 1835-ben bejárta Francziaország nagyobb vidéki városait, 1836-ban átment Angliába, Skótországba és Irlandba, hol útjában mindenütt lelkesedéssel fogadtatott s mindenütt a legszebb diadalokat aratta ellenállhatatlanul elragadó játékával.
Két esztendeig élt itt elvonulva s csak 1844-ben szánta rá magát, hogy a sürgető hívásoknak engedve, Amerikába menjen. Előbb azonban még Algirt is bejárta s ugy jutott Amerikából vissza Parisba 1847-ben. A következő évben ismét szülővárosába ment, s itt nemzeti színházat állított saját költségén. 1851-ben Németország nagy városaiban játszván, 1855 elején ismét Amerikába ment, hol tömérdek pénzt halmozott össze, melyet azonban szerencsétlen telekspekuláezióival (Pensylvániában skandináv gyarmatot alapított) ismét elvesztett. Ugyanakkor megkisérlette New-Yorkban zeneakadémiát alapítani. 1857-ben ugyan újra viszszatért Európába, azonban Amerikában ezentúl is többször tett utazásokat s 1869-70 telén Kaliforniában rendezett hangversenyeket. Európában 1878-ban tette utolsó művészi körútját s Németország több városában tartott előadást. Budapestnek is többször volt alkalma hallani Ole Bull játékát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Nilsson Krisztina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 956x1131 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna