D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Thököly kurucza mint franczia huszár
B e s o r o l á s i   c í m : Thököly kurucza mint franczia huszár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 33. sz. (1880. augusztus 15.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai felszerelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Thököly kurucza mint franczia huszár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A franczia történelem lapjain, a Bourbonok zsoldjába állott magyar lovasok legelőször Richelieunek Chan-tillyben, 1635. aug. 6-án kelt és Servienhez intézett levelében fordulnak elő, melyben azt irja a bibornok, hogy Servien ur bizza meg Bonnet urat egy magyar lovas csapat szervezésével. Pár nap múlva, aug. 11-én Ruelből keltezett, de La-Valette bibornokhoz küldött levelében már bővebben ir róluk :"Mi - úgymond - épen most igyekezünk 2000 lovast szerezni az uj lovasság számára, melyről levelében emlékezett. Fölszerelésök áll vértből és leppentyüivel az arczot is megvédő sisakból, ellenzővel az orr előtt, és karabélyból meg pisztolyból. Azt hiszem, ezen lovasságot magyar lovasságnak (Cavalerie Hongroise) fogják nevezni, ha ugyan nem azon alkalmasabb néven, melyről Hebron ur szándékozik értesíteni, s melye nemzetnél használatos."
E sorokból az tűnik ki, hogy Richelieu a huszár szót, a magyar lovasság jelölésére tudatosan át akarta venni. Mindamellett a csakugyan megalakult ezredet egyszerűen csak magyar lovasoknak nevezték mindvégiglen. A "huszár" szót, mely nálunk is csupán a XV. század legelején jött használatba, Francziaországban csak a XVIII. század elején kezdik a magyar lovasokra alkalmazni.
Richelieu huszárainak a mostanitól egészen elütő vértes, sisakos fölszerelése szakasztott párja az ez időben a magyar határokon vitézkedett magyar huszárokénak. Ügyesség és használhatóság dolgában is ép oly fölülmulhatlanok, mint otthon maradt társaik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok a magyar viselet történetéből: Hadi-viseletek a XVIII. századból - Akkori huszárok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 975x1203 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna