D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A laekeni kastély és park
B e s o r o l á s i   c í m : Laekeni kastély és park
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Patterson
U t ó n é v : Georges
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1938?
V I A F I d : 96611377
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Weber
U t ó n é v : M.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Puttaert
U t ó n é v : Emile
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1829-1901
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 31. sz. (1880. augusztus 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : domb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A laekeni kastély és park.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Maga a királyi pár nagy előszeretettel tartózkodik nyári kastélyában Laeken mellett, mely a fővárostól egy órányi távolságra fekszik s melyhez a királyi palotától gyönyörű fasor vezet. E kastélyt a szász-tescheni herczeg, mint a Habsburgok németalfödi helytartója 1782-4-ig építtette Laeken város mellett egy kis dombon, melyet már akkor "Beaumont"-nak (szép hegy) neveztek el. Mondják, hogy a tervet maga a herczeg készítette, kivitele Montoyer építészre volt bízva. Keleti homlokzata a völgy felé néz, előtte szabad tér, két oldalt sűrű természetes erdő, a mint ezt képünk is mutatja. A hátsó homlokzat és udvar nem mutat nevezetes részeket, mig a másik oldalról szép és messzeterjedő kilátás nyilik a csatornára, az antwerpeni vasút egyik állomására, Evére, Shaerberk s más községekre. Legszebb e palota körül mindenesetre maga a park, melyben gondosan ápolt smaragdzöld gyepek között gyönyörű virágágyak s itt-ott szép fasorok és mesterséges barlangok váltakoznak. A virágokra kiváló gondot fordítanak, mint ez a Hollandiával oly sok ideig egyesült Belgiumban természetesnek is látszik. Üvegházai, melyek egyikében Kudolf trónörökös eljegyzése történt Stefánia herczegnővel, s melyet annak idején be is mutattunk olvasóinknak, világhirüek s különösen pálmák, kaméliák, áloék, a különböző kosborfajok s tropikus növények nagy gonddal és ízléssel vannak itt összeállítva. A kissé barokk ízléssel épített palota hiányait is szépen fedezi e virágbőség, melyben gyönyörködni soha sem fárad el a szem s mely a park szép virágágyaiban is méltó folytatását nyeri.
A laekeni kastély rövid fönnállása óta is több nevezetes esemény színhelye volt. Nevezetesebbek ezek között, hogy I. Napóleon e palotában irta alá a hadüzenetet Oroszország ellen 1865-ben itt halt meg Lipót, a belgák első királya, s itt született Stefánia, Magyarország leendő királynéja. A múlt években e kastély I. Lipót leányának, Saroltának, Miksa volt mexikói császár szerencsétlen özvegyének volt tartózkodási helye a kastély két szobája még most is telve van tőle eredő aquarell-rajzokkal, melyek részint Miramareben, részint Lacromában tartózkodása idejéből valók. Legújabban a királyné és Stefánia herczegnő itt tartózkodása teszik különösen érdekessé a kies fekvésű királyi kastélyt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A királyi palota Brüsszelben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1173x884 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna