D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Esteli pihenés Marokkóban
B e s o r o l á s i   c í m : Esteli pihenés Marokkóban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Constant
U t ó n é v : Jean Joseph Benjamin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1902
V I A F I d : 54417278
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 29. sz. (1880. julius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Életmódkutatás
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pihenés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabadidő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nők a társadalomban
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : este
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : padlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lapostető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szőnyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Marokkó
G e o N a m e s I d : 2542007
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Esteli pihenés Marokkóban. - Constant Benjamin festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ily "előjogot" ábrázol jelen képünk is, mely a marokkói főrangú hölgyek esteli sziesztáját ábrázolja. A melegebb éghajlat alá eső vidékeken átalában ugy vannak épitve a házak, hogy a lapos tetőkön virágos kertek, vagy legalább pihenő helyek tartatnak fenn, hol a nappali hőség megszűnte után a családtagok s néha idegenek is kényelmesen eltölthetnek néhány órát. A kényelmes keleti embernek nincs szüksége korzóra és ligetekre, itt a tetőn végigheveredve, a csillagos ég alatt el-elábrándozik óra hosszat s innen kényelmesen végignézhet szomszédjai lakán, sőt néha-néha át is beszélgethet hozzájuk. A háztető képezi nagyobb látványosságok alkalmával a nők és gyermekek páholyát is. Dr. Leared, ki 1877-ben a marokkói szultán trónraléptekor az üdvözlő portugál küldöttség orvosa volt, beszéli, hogy a Kaid Mebedi fő katonai parancsnok által tiszteletökre adott ünnepély alkalmával a szomszéd házak tetői zsúfolva voltak elfátyolozott nőkkel és gyermekekkel, kik valószinüleg az egész városból összejöttek, hogy e mulatságot, mely egyhangú életökbe kellemes változatosságot hozott, kényelmesen megtekintsék. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. julius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marokkói lakosok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2448x1554 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna