D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Shakespeare a törvényszék előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Shakespeare a törvényszék előtt
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Schrader
U t ó n é v : Julius
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1815-1900
V I A F I d : 32763139
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 23. sz. (1880. junius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Shakespeare, William (1564-1616)
V I A F I d : 96994048
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vadászterület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : őz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : íj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bíróság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Shakespeare a törvényszék előtt. - Schrader Gyula festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sir Thomas Lucynek szép vadaskertje volt Stratford mellett. Bár egykorúak nem tudatják velünk, milyen volt az a hires park, de tekintve Lucy jólétét, földbirtokának nagy kiterjedését, a park is beillett volna egy kis jószágnak. Vadak bőségesen voltak benne, nem ugy mint a mai Angliában, hol importált rókák után vadász az uri társaság. Akkor még a vadászat is izgatóbb volt. Nem Lancaster-fegyver vont csövéből lőtt a vadász a reá rohanó vadra, hanem egyszerű kovás muskétára bízta a vad, meg a saját életét. Ha a puska csütörtököt mondott, helyt kellett állni a vadászkéssel s megbirkózni a fenevaddal.
No de Lucy kertjében nem voltak fenevadak. Karcsú őzek, koronás szarvasok, gyorslábú rókák népesítek be az árnyas ligetet s nagy vendégség idején harsant föl benne a vadásztrombita.
Persze, hogy a stratfordi ifjúság álmainak tárgya volt e kert, mióta csak megvolt, s így 1585-ben is, mikor Shakespeare Vilmos volt a stratfordon-avon-i ifjúság egyik kiváló tagja.
Bár dolgozott egész nap, hogy kenyerét megkereshesse, azért mindig szakított magának időt a nemes sportra is, mert hisz akkor a közmulatságok kivétel nélkül olyanok voltak, minők ma a "sport" fogalom alá esnek.
Egy szép napon erőt vett a társaságon a vágy, ezt követte az akarat, melynek nyomában járt a tett. Hopp! Egy ugrással tulvoltak a sövényen, benn a Lucy Tamás uram vadaskertjében. Nem puskával, mert hisz hol vettek volna ők, szegény polgári ördögök, puskát, hanem ijjal estek neki a kert vadjainak. Csupa öröm volt nézni, hogy űzték ők maguk, vadászkutyák hijján, a kert négylábú népességet. Siker is koronázta fáradságukat. Szegény őz esett áldozatul Shakespeare Vilmos íjjának - egy erdőkerülő személyében föltünt a bosszú álló igazság.
Hiába volt minden kérés, könyörgés, fenyegetés a kötelességtudó kerülő bevitte Vilmost Lucy Tamáshoz, hogy mondjon rája ítéletet.
E jelenetet ábrázolja képünk, a mint a Lucy-család épen ebéd közben, törvényt ül a szerencsés vadász fölött.
Shakespearet galléránál fogva tartja a boglyas erdővéd Lucy Tamás s udvari papja mérges arczal tekintenek reá, kit az egész dolog nem látszik különösen megilletni. Atyja karszéke mögött áll Lucy leánya, látszólagos érdekeltséggel tekint hol az ifjura, hol a földön fekvő bűnjelre, az elejtett őzre. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. junius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Shakspeare : (1564-1616)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1732x1123 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna