D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Széchenyi-szobor leleplezési ünnepélye 1880. május 23-án
B e s o r o l á s i   c í m : Széchenyi-szobor leleplezési ünnepélye 1880. május 23-án
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Rauscher
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1914
V I A F I d : 81676253
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 23. sz. (1880. junius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Széchenyi-szobor leleplezési ünnepélye 1880. május 23-án. - Rauscher Lajos rajza után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ezer meg ezernyi tömeg által körülvett szoborról épen a leplet bontották le, s a monumentális mű szemlélhető lett. A szobor előtt foglalt helyet a király képviselője, József főherczeg számára emelt sátor, körülötte a meghívottak és küldöttségek, s aztán köröskörül a nyüzsgő sokaság, mely a rácscsal övezett téren kívül gyűlt össze. A szép látvány egyik szingazdag pontját képezte a dunagőzhajózási társulat kőpavillonja teljes zászló-diszben, szőnyegekkel fedve, s teteje nézőhelylyé alakitván. A gondos rajz pontosan kimutatja az arányt, mely a szobor és környezete közt van, s mely elég szerencsés, mert Széchenyi szobra dominálja a nagy tért. A keret nagyon változatos: magas paloták egyik felől, a Duna és a budai panoráma a másik felől. A szobor előtt terül el a tér nagyobb része, de az szorosabban véve nem tartozik a szobor perspektívájába, mert hátulról nem szokás nézni szobrokat az a voltaképeni nézőhely, mely a Dorottya-utczába is benyúlik, ugy hogy már ebből az utczából is látni lehet a szobrot. A szobrász főkép arra számított, hogy e nagy nézőtér legyen kielégítve, s ez elég jól sikerült. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. junius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Széchenyi-szobor nagy mintája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Széchenyi István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A Széchenyi-szobor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2408x1562 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna