D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Blondin mutatványai
B e s o r o l á s i   c í m : Blondin mutatványai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 22. sz. (1880. május 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakoztatóipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mutatványos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kötél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Blondin, Charles (1824-1897)
V I A F I d : 6607954
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Blondin mutatványai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk fogalmat nyújthat róla tótágast állt, széket állított a kötélre a két lábánál fogva, aztán fölmászott a szék karfájára majd bekötött szemmel, fejére zsákot borítva, ment át a kötélen, színlelve minduntalan, hogy leesik. Végre nekiindul pompásan, a mikor egyszerre nagyott botlik, s hanyatthomlok bukik - a kötélre, melyen egyideig fekve marad.
Segédét is a hátára vette, ugy ment vele át a kötélen, majd veloczipedre ült, e kerekes lóra, melyet sima földön se minden ember tud megülni s ö ott a magasban egy szál kötélen robogott rajta föl s alá.
Blondin, vagy mint az amerikai lapok nevezik, a "Niagara hőse" (the hero of Niagara), 1824-ben febr. 28 született Francziaországban St:-Omerban (Pas de Calais). Atyja öreg katona volt, ki az első császárság valamennyi hadjáratában részt vett, s elhalt, mikor fia még csak 9 éves volt. Blondin már gyerekkorában kötéltánczos lett. 1855-ben lépett föl először Amerikában, midőn a 150 lábnyiról leeső niagarai vízesés fölött kifeszített kötelén haladt keresztül, oly biztosan, mintha a földön járna. 1859-ben ismetélte e mutatványát, nehéz zsákba burkolva felső testét, fejét. Minden előadásánál merészebb lett. Éjjel is keresztülment a kötélen, s mikor fele utón volt, bengáli tüzet gyújtott s a lejére állt majd egy embert vitt át a hátán. Utolsó előadása a Niagaránál 1860-ban volt a walesi herczeg tiszteletére. - Blondin mutatványait római lovagruhában, majd akrobataöltözetben végzi. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. május 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japáni "sárkány-társaság" mutatványai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1520x2273 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna