D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_09_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királyi korona és a koronázási jelvények
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi korona és a koronázási jelvények
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 20. sz. (1880. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pánt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szentkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : drágakő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apostol
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A királyi korona és a koronázási jelvények.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Három aranypánt képezi a korona alkatrészeit. Az 1-ső pánt kerek abroncs, mely a fejet körülveszi, 6 cm. 5 mm. széles (vagy magas) s ez az ujabb rész, mert a XI. századból való és bizánti munka, s e rész görög koronának is neveztetik, mert ezt Dukas Mihály küldötte I. Gejzának 1072-ben. A II-ik és III-ik keresztben egymásra hajló, 5 cm. széles pánt alkotja a korona főrészét, a II-ik a homlok közepétől a fej hátulsó részéig, a III-ik a fej egyik oldalától (egyik fültől) a másikig hajlik, s a két pánt négy vége az abroncshoz (az I-ső pánthoz) van szegezve. E felső rész római vagy latin koronának mondatik, mert ezt küldte Szilveszter pápa I. István királyunknak a X. század végén. A bizánti rész szent képekkel és jókora drágakövekkel van ékesítve, még pedig fölváltva egy kép (valamelyik szent s azután maga Dukas és Gejza képe) s egy drágakő, melyek közt meglepők az á jour készített áttetsző zománczdarabok. A képek pedig szines zománczozással vannak előállítva, kék, zöld, piros, testszin, fehér, fekete színekben és görög föliratokkal. A római rész is képekkel van diszitve, s rajta az idvezitő (Salvator) és nyolcz apostol képe látható latin föliratokkal. A római rész aranya finomabb és szebb mint a görög részé, ellenben a zománczban a bizanti mutatkozik finomabbnak, s mintha az idö hatásának is jobban ellent tudna állani. A sok százados elzárás s más viszontagság miatt is a drágakövek fénye meglankadt, (gyémánt egy sincs a koronán), legépebben tartják magokat a sötét (vérpiros) és világos (rózsaszín) rubinok (régies magyar nyelven : bálézsos kövek), aztán a zafírok egy része, de a másféle kövek, ametisztek stb., tűzőket, fenyőket vesztették, valamint a szép nagy és kisebb gyöngyszemek s elhalaványultak. A korona tetején van egy kis gomboskereszt, ugy látszik, ujabb mü s aranya is más szinü mint akár a római, akár a görög koronáé. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. május 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent-István koronája : (A korona felső része.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar szent korona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1475x1314 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna