D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth családja
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth családja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kossuth neje
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
E g y é b   c í m : Kossuth Zsuzsánna
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
E g y é b   c í m : Ruttkayné, Kossuth Lujza
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
E g y é b   c í m : Kossuth Ferencz
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
E g y é b   c í m : Ifj. Kossuth Lajos
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 18. sz. (1880. május 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia (1809-1865)
V I A F I d : 70867737
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossuth Zsuzsanna (1817-1854)
V I A F I d : 45102024
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ruttkay Józsefné Kossuth Lujza (1815-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossuth Ferenc (1841-1914)
V I A F I d : 38772470
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos Tivadar (1844-1918)
V I A F I d : 163379284
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth családja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A két fiúban atyjok kiváló lénye mintha megoszlott volna. Kossuthban ugyanis az államférfiúi belátás, a nagy itéleterö és gyakorlati cselekvés a legeszményibb költészettel és szépérzékkel párosul.
Ferencz ez utóbbiakat örökölte kiválóbb mérvben. A nélkül, hogy az által mint üzletember a legkevésbbé is hátráltatva érezné magát ama kötelességei pontos és szakszerű teljesítésében, rendkívül ki van benne fejlődve az érzék a költészet és szépmüvészetek iránt. A mit kevesen tudnak róla, az, hogy költői hivatással versel, és pedig olasz, angol, franczia nyelven, de mégis legfolyékonyabban magyarul. Helfy-nek, kitől ez adatot birjuk, több szép költeménye van tőle. E mellett gyönyörűen fest s mérnöki rajzai is művészi felfogásról tanúskodó képek. Igen szép hangja van - atyja hangja,- s szépen énekel és zongoráz, sőt komponál is, s a hangversenyek műsorában nem egyszer szerepelnek az ő szerzeményei. Szinte nehéz elhinni, hogy e kiválókép költői és művészi kedély a gyakorlati téren is annyira helyén van, hogy Turinban a központi vasútépítési hivatalban a legjobb hivatalnokoknak volt egyike s hogy ö készítette a montcenisi nagy alagút egyik bejáratát s hogy most a cesenai kénbányáknak oly szakszerüleg képesített igazgatója.
Lajos atyjának gyakorlati és fináncz geniejét örökölte kiválóbb mértékben. Kitűnő mathematikus és jeles szónoki tehetség. Ő is a montcenisi vasútnál volt alkalmazva, s építette azt a részét, mely Susától Bardonechiig terjed, s mely viaduktjaival, kanyarulataival e vasút legszebb részletei közé tartozik. Midőn a montcenisi építkezést bevégezte, az "Alta Itália" vasúttársaság megkínálta a gépészeti igazgatósággal de ő nem fogadta el, mivel e szakban nem hitte magát eléggé jártasnak. Akkor a társulat kiküldte Belgiumba, Francziaországba, a spanyol határra, ott dolgozott a gyárakban, mint egy munkás, készített kereket Btb., s midőn visszakerült, kész gépészmérnök volt, elfogadhatta a számára fentartott állomást s most hatezer embert foglalkoztat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kossuth Zsuzsanna (Kossuth Zsuzsa), Meszlényi Rudolfné (Sátoraljaújhely, 1817. február 19. - New York, 1854. június 29.) az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Kossuth Ferencz és Kossuth Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth neje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Meszlényi Kossuth Zsuzsánna
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Özvegy Ruttkayné, Kossuth nővére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1921x2707 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna