D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országgyűlési képek
B e s o r o l á s i   c í m : Országgyűlési képek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 27. évf. 16. sz. (1880. ápril 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ivánka Imre (1818-1896)
V I A F I d : 121507203
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Péchy Tamás (1828-1897)
V I A F I d : 262067265
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Teleszky István (1836-1899)
V I A F I d : 14203195
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Grünwald Béla (1839-1891)
V I A F I d : 45229955
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Németh Albert (1820-1887)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gulner Gyula (1843-1909)
V I A F I d : 238146462612927770920
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Országgyűlési képek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pécsújfalusi Péchy Tamás (Alsókázsmárk (ma Kázsmárk), 1828. december 6. - Alsókázsmárk, 1897. szeptember 17.) magyar politikus, országgyűlési képviselő, közmunka-és közlekedésügyi miniszter, a képviselőház elnöke, evangélikus egyházkerületi felügyelő.
Draskóczi és jordánföldi Ivánka Imre (Felsőszemeréd, 1818. december 9. - Máriabesnyő, 1896. július 27.) 1848-as honvéd ezredes, Batthyány Lajos miniszterelnök titkára, politikus.
Teleszky István (Szatmár, 1836. április 4. - Koritnica, 1899. augusztus 5.) jogi doktor, ügyvéd, igazságügy-minisztériumi államtitkár.
Bártfai Grünwald Béla (Szentantal, 1839. december 2. - Courbevoie, Franciaország, 1891. május 4.) politikus, publicista, történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Volt országgyülési képviselő és szabadsághős, szül. Heves vármegyében 1820., megh. Puszta-Császon 1887 máj. 28. Filozofiát és jogot tanult Szombathelyt, Pesten, Pécsett és Egerben 1840. ügyvédi vizsgát tett s Keglevich Miklós pártjában élénk részt vett a megyék kormányellenes mozgalmaiban. 1844. Heves vmegyében szolgabiró volt, s az 1848-iki országgyülésre megválasztatván, a szélső baloldalhoz csatlakozott, majd maga is katonának állt a 17-ik huszárezredbe és Dembinszky, Guyon, utoljára pedig Perczel hadosztályában szolgált. A világosi fegyverletétel után besorozták Wallmoden gróf ezredébe, de ez hazabocsátotta N.-et, ki hevesi jószágára ment gazdálkodni. Az 1861-iki országgyülésre megválasztották képviselőnek, s ekkor a határozati párt hvie volt mint izgatót több ízben elfogták s 1864. négy hónapra be is börtönözték Pesten. Kiszabadulva, a kiegyezés alatt vezérszerepet játszott a hevesvármegyei ellenzék sorában, s midőn a forrongó vmegyét az Andrássy-kormány két ízben is ostromállapotba helyezte, N. és három társa ellen fölségsértési és hűtlenségi pert indítottak. Fölmentetvén, mindannyiokat nagy lelkesedéssel választották meg képviselőnek, mire kieszközölték a királyi biztos visszahivatását Heves vmegyéből. 1871. fia, Albert halála annyira megrendítette n.-et, hogy két évig visszavonult a közügyektől, de midőn 1873. Hódmező-Vásárhely újra megválasztotta képviselővé, ismét elfoglalta régi helyét a szélsőbalon, melynek haláláig hive maradt. (Forrás: www.kislexikon.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gulner Gyula, országgyűlési képviselő, szül. 1843-ban Vaálon Fehérmegyében tanulmányainak befejeztével Pestmegye szolgálatába lépett és Nyári Pál mellett mint főjegyző élénk részt vett a megye politikai mozgalmaiban. 1872-ben lett országgyűlési képviselő s a balközép-párthoz tartozott. A fusio idejében a kormánypárthoz csatlakozott és ezen országgyűlésen mint jegyző is működött. Azonban már 1876. máj. elszakadt a szabadelvű párttól és a függetlenségi pártnak lett tagja, mely báró Simonyi Lajos vezérlete alatt állott. Pestmegye alispán-választása alkalmával Földváry Mihálylyal szemben kisebbségben maradt. Az 1878. országgyűlésre mint az egyesült ellenzék tagja jött fel. Az 1881-1884. országgyűlés alatt nem volt tagja a háznak. Az 1884. választások alkalmával a monori kerületben győzött és ennek mandatumát bírja jelenleg is. Tagja a közigazgatási s a IX. biráló bizottságnak. (Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g07134.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Péchy Tamás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Teleszky István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger : Gulner Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1840x1649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna