D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Utczai alakok Szent-Pétervárról
B e s o r o l á s i   c í m : Utczai alakok Szent-Pétervárról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 27. évf. 9. sz. (1880. február 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : koldus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apáca (szerzetes)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : inas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dajka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéményseprő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcaseprő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentpétervár
G e o N a m e s I d : 498817
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Utczai alakok Szent-Pétervárról.
1. Koldusok. 2. Kereskedő szánkája. 3. Köszörűs. 4. Barát és apácza. 5. Rongyszedő. 6. Magán szánka. 7. Sipládás. 8. Urasági inas. 9. Targonczás. 10. Vasúti szállitó. 11. Házaló harisnyaárusnő. 12. Dajka és gyermek. 13. Gyufaáruló fiu. 14. Rendőrök a tolongásban. 15. Narancsárus. 16. Harmincz fok hideg. 17. Halárus. 18. Macska-etető. 19. Tojás-áruló kofa. 20. Napszámos. 21. Játékszer-árus. 22. Levélhordó. 23. Kéményseprő. 24. Ételárus. 25. Városi szánka. 26. Csirkeárus. 27. Tejesasszony. 28. Mosónő. 29. Paraszt. 90. Kereskedő. 31. Kereskedő neje. 32. Utczaseprők.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rajzaink nagyrésze Szent-Pétervár piaczi alakjai után készült, az Apraxin-Rinokon vagy Csukin-Dvoron, hol, mint a Sennia-Ploradon is, a szegényebb osztály szerzi be mindennapi szükségleteit, míg egyes piaczok, minő a Gostin-noj-Dvor, már inkább európai jellegűek s rendezettebbek. E tereken találja föl azon utazó, ki nemcsak a nevezetes épületeket s művészi gyűjteményeket keresi, hanem a valódi népéletet is akarja ismerni, mindazt, miből a különben sok tekintetben hasonló nagyvárosok speczialis jellemvonásait is megismerheti. A néptömeg minden egyes ily alakja az idők folyamában külön kaszttá növi ki magát, sajátságos öltözetét, magaviseletét, sőt (legyen szabad e merész állítást is koczkáztatnunk) bizonyos tekintetben arczvonását is örökli egyik a másiktól s szilárdságuk tarkává teszi a nagyvárosok képét s e tarkaság a társadalmi élet fejlődésével mindinkább nagyobb lesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent-pétervári képek: Falusi parasztnő. A czár futárja. Parasztok küldöttsége a czári palotában. Csizmadia. Újonczok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1831x2636 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna